พบทั้งหมด 0 หมวด 0 รายการ

A : เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง
B : การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
C : การผลิต
D : ไฟฟ้าก๊าซไอน้ำและระบบการปรับอากาศ
E : การจัดหาน้ำการจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
F : การก่อสร้าง
G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
L : กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
O : การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
P : การศึกษา
Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R : ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและ บริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน
U : กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วน 1570