กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> ประกาศ >> ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙)


 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์

-------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับความในข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
          ข้อ ๒ หนังสือและเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๑) หนังสือบริคณห์สนธิ ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๑
(๒) วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๒
(๓) หนังสือยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๓
(๔) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๖   
(๕) รายละเอียดสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๑๒   

          ข้อ ๓ รายการจดทะเบียนและคำขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๑) รายการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้ แบบ บมจ. ๐๐๕   
(๒) รายการจดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัท ให้ใช้ แบบ บมจ. ๐๐๘   
(๓) คำขอจดทะเบียน ให้ใช้ แบบ บมจ. ๑๐๑   
(๔) คำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท ให้ใช้ แบบ บมจ. ๑๐๒ 

*แก้ไขเพิ่มเติมแบบ บมจ.๐๐๕ และแบบ บมจ.๑๐๑ โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
          ข้อ ๔ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๑) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรณีจัดตั้งขึ้นใหม่ให้ใช้ แบบ ทค. ๐๕๐๒   
(๒) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรณีควบเข้ากันให้ใช้ แบบ ทค. ๐๕๐๓ 
(๓) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรณีแปรสภาพบริษัทเอกชน เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้ แบบ ทค. ๐๕๐๔   

          ข้อ ๕ คำขอดังต่อไปนี้ ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๑) ค่าขอตรวจทะเบียน ให้ใช้ แบบ ตท.   
(๒) ค่าขอหนังสือรับรองหรือสำเนาเอกสารหรือใบแทนใบสำคัญ ให้ใช้ แบบ รท.   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นไป


 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ชูชีพ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th