กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> อื่นๆ >> คำสั่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต (ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)


 

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๑/๒๕๕๖
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต

-------------------------------------------------------------------------------

 
          เพื่อให้การบริการผู้มาติดต่อขอใช้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า คำสั่งจัดตั้ง "สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต”

ข้อ ๒. บรรดาคำสั่งใด ๆ ที่ขัด หรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้บังคับแทน

ข้อ ๓. ให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

๑. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ (ปิ่นเกล้า) ตั้งอยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๒ (พหลโยธิน) ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘/๑๓ ถนนพระราม ๖ (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๓. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (รัชดาภิเษก) ตั้งอยู่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๔. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (สุรวงศ์) ตั้งอยู่ อาคารวรวิทย์ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
๕. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๕ (บางนา) ตั้งอยู่ อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ถนนบางนา – ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
๖. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๖ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) ตั้งอยู่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔. ให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

     ๔.๑. งานจดทะเบียนธุรกิจ
     รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ

     ๔.๒. งานบริการข้อมูลธุรกิจ

(๑) ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๒) ออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๓) รับรองสำเนาเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๔) ตรวจค้นเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๕) ถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     ๔.๓ งานด้านอื่น ๆ

(๑) รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(๒) รับค่าธรรมเนียมและเงินประเภทอื่น เก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลังตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) รับงบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และรวบรวมส่งให้สำนักข้อมูลธุรกิจจัดเก็บ
(๔) คำขอจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละวันให้รวบรวมส่งให้สำนักทะเบียนธุรกิจเพื่อดำเนินการส่งต่อสำนักงานที่จัดเก็บต่อไป
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๕. ให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตมี "ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต” เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารภารกิจปกครองบังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งนั้นให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th