กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Up date ภาษีปี 2562" วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
อ่านทั้งหมด     
คู่มือทำธุรกิจ >> บริการข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ(New)

วันที่ 14 ก.ย. 2558
 
 

การยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจหลักด้านส่งเสริมพัฒนาทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสมาคมการค้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้จากผู้ใช้บริการ มีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยในแต่ละปีสามารถพัฒนาธุรกิจไทยได้มากกว่า 20,000 ราย
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 

 • สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร (Entrepreneurship)
 • สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล (Standard and Governance)
 • สร้างเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking)

ภายใต้ 3 แนวทางหลักข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญการพัฒนาธุรกิจ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพธุรกิจไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ ยอมรับในระดับสากล โดยจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจ และนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวม 15 เกณฑ์ ดังนี้

  • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ ได้พัฒนามาจากเกณฑ์มาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award และ Thailand Quality Award (TQA) จำนวน 13 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์
  • เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานบัญชี ประยุกต์มาจากการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล 1 (International Standard on Quality Control (ISQC) 1) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
  • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ได้ประยุกต์มาจากเกณฑ์มาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับสากลของ WTA (World Trustmark Alliance)

   

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th