กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หลักประกันทางธุรกิจ

วันที่ 26 พ.ค. 2559
 
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip
แบบ ทป. 03
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
แบบ ทป. 04
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
แบบ ทป. 05
คำขอรับแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
แบบ ทป. 07

คำขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) ของผู้รับหลักประกันสำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

แบบ ทป. 08

คำขอยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) ของผู้รับหลักประกัน สำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

 
 

หนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) ของผู้รับหลักประกัน สำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

 

 
หนังสือมอบอำนาจ และ หนังสือยกเลิกการมอบอำนาจการเป็นผู้บริหารบัญชีผู้ใช้ (Super Administrator)
 
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556