กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
บริการข้อมูล >> การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว >> การปฏิบัติภายหลังได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การรายงานผลการดำเนินงาน


 
แบบรายงานผลการดำเนินงานของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
 

ตามที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทุกรายส่งผลการดำเนินงานปีละครั้งนั้น สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจึงได้จัดทำ แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตาม ลักษณะธุรกิจที่ได้รับอนุญาตต่อไป โดยแบ่งแบบรายงานเป็น 3 ประเภท คือ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจสำนักงานผู้แทน 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจสำนักงานภูมิภาค 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจทั่วไป 


                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556