กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ด้วยสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการถอนและจำหน่ายคำขอในกรณีละทิ้งคำขอสำหรับคำขอใบอนุญาต และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ ดังนี้
          
          ๑. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่คนต่างด้าวได้ยื่นไว้และอยู่ระหว่างการพิจารณา หากจะถอนคำขอให้ยื่นคำขอถอนโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง นั้น เมื่อได้รับหนังสือขอถอนคำขอดังกล่าวแล้ว ให้นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำหน่ายคำขอนั้นเสีย

          ๒. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใดที่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข ข้อบกพร่องนั้นแล้ว หากผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้ทราบคำแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และจะจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
         
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
   DOWNLOAD

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th