กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ASEAN Fast Track Lane
ASEAN Fast Track Lane : ทางด่วนธุรกิจอาเซียน


 

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้ประเทศไทยผงาดอยู่ในแนวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมุ่งมั่นใน "การก้าวนำนวัตกรรมบริการภาครัฐ" ได้ดำเนินมาตรการ "ASEAN Fast Track Lane" หรือ "ทางด่วนธุรกิจอาเซียน" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจหรือนักลงทุนอาเซียน อันรวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุนไทย โดยการให้บริการที่โปร่งใสด้วยระดับมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพที่เป็นเลิศ ด้านการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจ

 
"ASEAN Fast Track Lane" หรือ "ทางด่วนธุรกิจอาเซียน" ประกอบด้วย การปฏิบัติงานในมิติต่างๆ ดังนี้คือ
          1.ให้บริการแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียนภายใต้ความตกลงของอาเซียน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยเฉพาะแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน สำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสัญชาติอาเซียน โดย "การรับรองสิทธิ" แทน "การอนุญาต" สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ภายใต้พันธกรณีที่ประเทศไทยผูกพันไว้ในความตกลงของอาเซียนจำนวน 2 ฉบับ คือ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) และความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ซึ่งนักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียนถือเป็น "คนต่างด้าวโดยสนธิสัญญา" ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้วย ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น จึงได้รับสิทธิภายใต้การตกลงของอาเซียนดังกล่าว โดยสามารถประกอบธุรกิจตามที่ผูกพันไว้ในความตกลง ด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ คือการขอ "หนังสือรับรองการใช้สิทธิประกอบธุรกิจ" จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนที่จะต้องดำเนินกระบวนการ "ขออนุญาตประกอบธุรกิจ" จากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเหมือนกับคนต่างด้าวโดยทั่วไปที่ประสงค์ประกอบธุรกิจอันเป็นธุรกิจในบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งการรับรองสิทธิการประกอบธุรกิจของคนสัญชาติอาเซียนตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็นช่องทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประกอบธุรกิจในประเทศได้โดยเร็ว

          2.ให้บริการเข้าถึงข้อมูลการประกอบธุรกิจของอาเซียนได้โดยง่าย ด้วยคลังข้อมูลอาเซียนอันเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจในประเทศไทย และข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่เกี่ยวกับกฏหมาย/กฏระเบียบ หน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย ด้านการจัดตั้งธุรกิจ การประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างด้าว ทั้งนี้ มีข้อมูลทั้งในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการขยายช่องทางการให้บริการผ่าน Website Smart Phone และ Tablet เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ/นักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในททางธุรกิจได้โดยง่าย

          3.ให้บริการด้วยบุคลากรสากล ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการติดต่อสื่อสารภาษาสากลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการ
จัดตั้งธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจในฐานะเป็นคนต่างด้าว ฯลฯ รวมทั้งการให้ "บริการอุปกรณ์สำนักงานครบวงจร" ด้วยจุดบริการ "Biz Corner" ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานพร้อมให้บริการ เช่น Internet, WiFi, Computer,
Printer, Scanner, Fax,Photo Copy เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน ให้บรรลุผลในการจัดตั้งธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจ
ในฐานะคนต่างด้าว
 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th