กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ
x
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bididng (02/08/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (13/07/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ปีงบประมาณ 2560 (26/06/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (26/04/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 3 (24/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (11/09/2560)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ปีงบประมาณ 2560 (05/09/2560)
x
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (22/08/2560)
x
ประกาศประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (21/08/2560)
x
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing โดยวิธีสอบราคา (18/08/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศการขายทอดตลาด
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (08/04/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/09/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อหมึกและครัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสารจำนวน 40 รายการ (07/09/2560)
x
ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 (29/05/2560)
x
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น (29/05/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (03/05/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 (08/09/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 (15/08/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560 (17/07/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 (16/06/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 (18/05/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้อน้ำดื่มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2561 (13/09/2560)
x
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (12/09/2560)
x
ราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 (12/09/2560)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซ่อมระบบงานสาธารณูปโภค (08/09/2560)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรม พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (21/08/2560)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th