กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG
 
 
 
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (26/04/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 3 (24/03/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ (13/03/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (06/03/2560)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (02/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2560)
x
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (22/03/2560)
x
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2560)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ (17/03/2560)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 3 (16/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (08/04/2559)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (28/03/2559)
x
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (03/03/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2560 (24/04/2560)
x
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (11/04/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (05/04/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคากิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสามคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 (03/04/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (30/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 (19/04/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (14/03/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 (09/02/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 (11/01/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 (08/12/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (26/04/2560)
x
ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)” และ “ร้านต้นแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิค” ในงาน OTOP Midyear 2017 โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล 2560 (24/04/2560)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล (Directory) เชื่อมโยงธุรกิจ Startup และ SME โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๐ (18/04/2560)
x
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำวีดิทัศน์ (Presentation VDO) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (31/03/2560)
x
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 3 (24/03/2560)
x
     
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556