กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ปีงบประมาณ 2560 (26/06/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (26/04/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 3 (24/03/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ (13/03/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (06/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น โดยวิธีสอบราคา (04/05/2560)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพโครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (03/05/2560)
x
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2560)
x
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (22/03/2560)
x
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (08/04/2559)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (28/03/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 (29/05/2560)
x
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น (29/05/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (03/05/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2560 (24/04/2560)
x
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (11/04/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 (16/06/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 (18/05/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 (19/04/2560)
x
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 3) (18/04/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (14/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup complex) ปีงบประมาณ 2560 (26/06/2560)
x
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ปี 2560 (22/06/2560)
x
ราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 (14/06/2560)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (30/05/2560)
x
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย ปีงบประมาณ 2560 (26/05/2560)
x
     
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556