กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ (13/03/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (06/03/2560)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (02/03/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวเพื่อสุขภาพ (27/02/2560)
x
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ครั้งที่ 2 (17/02/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (22/03/2560)
x
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2560)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ (17/03/2560)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 3 (16/03/2560)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (08/04/2559)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (28/03/2559)
x
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (03/03/2559)
x
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มีได้ใช้ประโยนช์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11779 กิโลกรัม (19/02/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ครั้งที่ 2 (16/03/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเชื่อมโยงเครือข่ายค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ CLMMV ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปีงบประมาณ 2560 (15/03/2560)
x
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (10/03/2560)
x
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (10/03/2560)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (03/03/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (14/03/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 (09/02/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 (11/01/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 (08/12/2559)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 (04/11/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (22/03/2560)
x
ราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (21/03/2560)
x
ราคากลางจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (21/03/2560)
x
ราคากลางจัดซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (16/03/2560)
x
ราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (16/03/2560)
x
     
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556