กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Update ภาษีปี 2562" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube Ads” วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสัมมนาหัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
ร้านค้าส่ง-ปลีกไทยที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งตามพื้นที่
Facebook ชาวนา


 

Facebook ชาวนา

ลำดับ
ชื่อร้านค้า
กลุ่มชาวนา
จังหวัด
Facebook
เบอร์โทรศัพท์
1
ชาวนาเซราะกราว ข้าวนาปี by แม่สมจิตร บุรีรัมย์ https://www.facebook.com
/salalak
098-7860682
2
ข้าวหอมมะลิ คุณพรรณนภา ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/
profile.php?id=100006462141267
096-4838839
3
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ชุมชนชาวนาบ้านหนองผือ อุบลราชธานี https://www.facebook.com/
kaingkai
086-8891038
4
ข้าวหอมมะลิ คุณชลธิชา ระยอง https://www.facebook.com/
chonthicha.boonrab
085-4704403
5
ข้าวหอมมะลิ คุณวิไลพร บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/
vilaiporn.augsonrong
082-3792359
6
ข้าวหอมมะลิพันธุ์105 และ กข 15 คุณยุวดี ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/AimrakThaiJasminerice/ 084-0084695
7
  สังวาลย์ สมสวย นนทบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id=100014034732938 096-6929356
8
  เชี่ยวชัย วงศ์อัญมณีกุล กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/intrapolyclinic 089-1289637
9
  สุตาภัทร อิ่มอก ศรีษะเกษ https://www.facebook.com/tummang.one?fref=ts 089-4260361
10
  นงลักษณ์ ขยันกสิกิจ อุทัยธานี https://www.facebook.com/tieww.nong 085-2502625
11
  กัญญาพัชร บุญสองชั้น ร้อยเอ็ด https://www.facebook.com/nutnicha.boonsongcgan 08-95084178
12
  สมพร เรืองเดช สระแก้ว https://www.facebook.com/profile.php?id=100008421155065&fref=ts 087-4085412
13
  รณชัย อเปสริยโย พัทลุง https://www.facebook.com/chidpiromsangyodrice 089-1651248
14
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 105 กัญญาพัชร บุญสองชั้น ร้อยเอ็ด https://www.facebook.com/nutnicha.boonsongcgan 089-5084178
15
ข้าวหอมมะลิ เอกสิทธิ์ ดวงสวัสดิ์ สุรินทร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001574375456 093-5716002
16
  วราภรณ์ เมืองงาม สุรินทร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001510761037&fref=ts 089-2848844
17
ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974 เพ็ญนภา พูลระออ เชียงราย https://www.facebook.com/Naturalfarmer.Chiangrai/?fref=ts 095-9564314
18
ข้าวหอมมะลิ, ข้าวกล้องหอมมะลิ วิกานดา ชัยวิเศษ สุรินทร์ https://m.facebook.com/thangkhawchawna 098-2468618
19
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ บุญดิช จินดารัตน์ นครปฐม
https://www.facebook.com/ข้าวนาบุญ-652666224849744/?fref=ts
089-2608999
20
ข้าวหอมมะลิใหม่ กฤตภาส สีทอนมาศ ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/kitthapas.seetonmas/ 084-8347293
21
ข้าวหอมมะลิ, ข้าวกล้องหอมมะลิ จุฑารัตน์ เพลงสันเทียะ บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/nong.jutarat.3 080-7307385
22
ข้าวหอมมะลิ เสาวณีย์ คิดดีจริง สุรินทร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100014175978591&__nodl 095-3259224
23
ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวกล้องมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี สุพรรณี อรัญสาร กาฬสินธุ์ https://www.facebook.com/suphannee.arunsarn?fref=ts 098-5867351
24
ข้าวหอมมะลิ อินทรจักร วัชระดิษฐ นครสวรรค์ https://www.facebook.com/in8859?fref=ts 089-8578859
25
ข้าวหอมมะลิ อารียุทธ คุ้ทรัพย์ นครสวรรค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009995448809&fref=ts 095-2397869
26
ออแกนิก ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ จุฑารัตน์ จิ๋วสุข นครสวรรค์ www.facebook.com/jjiosuk 097-2518065
27
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกหอมทองสกลทวาปี อภิญญา กลมเกลียว สกลนคร https://www.facebook.com/GaBaBrownRice1?fref=ts 087-234-2148
28
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจำปา มะลิวัลย์ สารพัด สกลนคร https://www.facebook.com/maliwan.sarapat?fref=ts 085-760-1517
29
สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จกัด ถาวร วงค์สีดา สกลนคร https://www.facebook.com/profile.php?id=100006120375559&fref=ts 082-849-6142
30
  อรยา บุญเกิด นครสวรรค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008409765007&fref=ts 093-1753875
31
ข้าวหอมมะลิ105 ปลอดสารเคมี ปิยนุช รวมทรัพย์ นครสวรรค์ https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B... 087-5657961
32
ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ชัยภัคนัฐ แซ่ลิ้ม ภูเก็ต https://www.facebook.com/achara.plaiwikror 089-6461314
33
ข้าวหอมมะลิ แป เข็มเลา ขอนแก่น https://www.facebook.com/janjaoka.noklae?fref=ts 083-1880993
34
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้้ สมจิตร สุขตาม บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004177863160&fref=ts 080-4055390
35
ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ สมัย สีหานาถ มหาสารคาม http://www.facebook.com/Jittrakornfarm/ 087-8579044
36
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 105 กัญญาพัชร บุญสองชั้น ร้อยเอ็ด https://Facebook.com/nutnicha.boonsogcgan 089-5084178
37
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่่ ข้าวเหนียวพื้นเมือง   สุรินทร์ https://www.facebook.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%... 083-3605596
38
ข้าวหอมมะลิขาว ข้าวหอมมะลิกล้อง ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมปทุม ข้าวแข็ง ปรีดา วรรณรัตน์ ตราด https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B... 089-246-1851
39
ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้อง/ข้าวไรซ์เบอรี่/ข้าวเหนียวลืมผัว   กำแพงเพชร https://www.facebook.com/profile.php?id=100012391005096 097-9652566
40
ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้อง/ข้าวเหนียว ติณณ์ ศรีงาม (กลุ่มเกษตรอินทรีย์ "ขวัญประชา") กำแพงเพชร https://www.facebook.com/local.men?pnref=lhc.unseen 089-9077032
41
ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้อง/ข้าวไรซ์เบอรี่/ข้าวเหนียวลืมผัว สมานมิตร จันหอม (วิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่เริงกะพง) กำแพงเพชร https://www.facebook.com/profile.php?id=100007679041853 089-6712258
42
ข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่/ข้าวทับทิมชุมแพ สมพงษ์ เชยชม (วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์แม่หนองหลวง) กำแพงเพชร https://www.facebook.com/profile.php?id=100008513551723 088-1758005
43
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว กข 6 ข้าวไรเบอร์รี่ รจน์ วะชุม นครพนม www.facebook.com/profile.php?id=100014177982802 099-4723060
44
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ อมรรัตน์ วิบูลย์อรรถ สมุทรปราการ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004349796597&fref=ts 082-3728078
45
ข้าวกล้องปลอดสารเคมี รัชนีกร เพ็ชรเวียง ชัยภูมิ https://www.facebook.com/OrganicBrownRice/?fref=ts 088-5404952
46
ข้าวหอมมะลิปลอดสาร /ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดสาร ปิยนุช ผมพันธ์ สุรินทร์ https://www.facebook.com/piyanus.oastngarm 098-0960308
47
ข้าวสังข์หยด, ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวหอมนิล, ข้าวหอมปทุม, ข้าวสามสี, ข้าวสีกษัตริ์ สถิตย์ นิ่มดำ (วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตร บ้านออกวัด) พัทลุง https:/www.facebook.com/ThairiceSangyod 080-5241698
48
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อนุสรณ์ สุพรรณโรจน์ สุพรรณบุรี www.facebook.com/people/อนุสรณ์-สุพรรณโรจน์/100004962193770 089-0665085
49
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ ณัฐพล เกตุมณี สุพรรณบุรี www.facebook.com/profile.php?id=100010776918171&fref=ts 092-2731017
50
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวขาวตาเคลือบ เดชา ศิริภัทร สุพรรณบุรี www.facebook.com/kkf.rice/?fref=ts 089-8367006
51
ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ สุวรรณา น้อยสุริวงษ์ สุพรรณบุรี www.facebook.com/suwanna.noy 081-7639145
52
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว 3 กษัตริย์ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมนิล โรสรินทร์ เศวตกมล ปทุมธานี https://www.facebook.com/7berryRice/ 082-188-9989
53
ข้าวกล้องหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร สุพรรณบุรี www.facebook.com/ข้าวอิ่มสุข-1576032689292705 085-2980443
54
ข้าวปลอดภัยทุกชนิด Freedom Rice ไอศูรย์ ช้างแก้ว พะเยา https://www.facebook.com/freedom.rice.5 083-0075615
55
ไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง หอมมะลิแดง หอมมะลิ ข้าวสามสี สุวินชา จริยะศุภลักษณ์ ปทุมธานี www.facebook.com/rewji 084-3553123
56
ไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง หอมมะลิแดง หอมมะลิ ข้าวสามสี ชยุติกรณ์ เย็นสกุล บุรีรัมย์ www.facebook.com/kungna.jaibee 085-7762449
57
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ศันสนีย์ ยิ่งเสมอ ระยอง https://www.facebook.com/afriend.dressroom 094-4938040
58
ข้าวหอมมะลิ นิตยา เจือจันทร์ สุรินทร์ https://www.facebook.com/kaowmalaeiad/ 091-3361014
59
ข้าวสารหอมมะลิ105 ข้าวกล้องหอมมะลิิ กัมธร ก้านอินทร์ สุรินทร์ https://www.facebook.com/adum.kanin.3 090-4035223
60
ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ สุเพียง คิดชนะ สุรินทร์ https://www.facebook.com/ข้าวหอมมะลิสุรินทร์คุณมานะ-2005758039644672/?fref=ts 092-7463244
61
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวกล้อง ข้าวไรท์เบอรี่ สุกัญญา มัทธุรี สุรินทร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002776741676 061-3851570
62
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ผกาวดี เจนรอบ สุรินทร์ https://www.facebook.com/pakawadee.janrob 082-873-8226
63
ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิกล้อง ข้าวกล้องดอย ข้าวเหนียวน้ำนม ข้าวก่ำนา ข้าวมันปูอินทรีย์ ข้าวดำปลอดสาร ข้าวสังข์หยด มานพ สินธุมากร เชียงใหม่ https://www.facebook.com/sinthumakorn 086-9460926
64
ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ข้าวกล้องหอมมะลิ. ข้าวสามสี กานต์พิฐชา. สีกู่กา ร้อยเอ็ด https://www.facebook.com/moomu1029 097-1705657
65
หอมมะลิใหม่ พินวดี ตุดา สุรินทร์ https://www.facebook.com/tudateem.vaew?fref=ts 080-799-9617
66
ข้าวสาร ชญานิน มั่นอิ่ม อุตรดิตถ์ www.facebook.com/public/ชญานิน-มั่นอิ่ม 089-562-3013
67
ข้าวสาร มารศรี สิงห์เสวก อุตรดิตถ์ www.facebook.com/puynut.bizcom 081-887-7935
68
ข้าวสาร วิสาหกิจบ้านโคกงาม (คุณวีระชัย วงบุตร) อุตรดิตถ์ www.facebook.com/werachai.wongbut.๙ 089-078-6650
69
ข้าวสาร คุณสุรพล แจ้งเอี่ยม อุตรดิตถ์ www.facebook.com/surapon.ekk?fref-ts 089-143-4220
70
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ภูริวัฒน์ บุญศิริ สุรินทร์ https://www.facebook.com/khamemarin 092-4895758
71
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ธีรพร โชติยา สุรินทร์ https://www.facebook.com/tchotiya 099-4160203
72
ข้าวหอมปราจีน มนตรี ใจยงค์ นครนายก https://www.facebook.com/narupon.jaiyong/?fref=ts 08-53343063

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th