กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> เดือน ธันวาคม 2559
พาณิชย์' วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ "แฟรนไชส์โมเดล" ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้

วันที่ 13 ธ.ค. 2559
 
พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ "แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้
พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจ...คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”
เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาสร้างธุรกิจต้นแบบ...ส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้อง
คาดจบหลักสูตร...เกิดแฟรนไชส์รายใหม่กว่า 100 ราย
 
                       พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ "แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธุ์ไทยแท้ เสริมแกร่งภาคธุรกิจตั้งแต่เริ่มสตาร์ท...คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” ขับเคลื่อนให้เป็น Smart Business หวังยกระดับ!! คุณค่าธุรกิจสู่มูลค่าเพิ่มธุรกิจ เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาสร้างธุรกิจต้นแบบ...ส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้อง พร้อมสร้างเครือข่ายเติมเต็มศักยภาพดันเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง คาดจบหลักสูตร..เกิดแฟรนไชส์รายใหม่กว่า 100 ราย
                      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย เป็นอย่างมาก โดยได้มอบนโยบายให้ "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เร่งวางยุทธศาสตร์พร้อมมาตรการระยะยาวเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง”
                      "หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำมาใช้ก็คือ การใช้ "แฟรนไชส์โมเดล” มาสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ SMEs สายพันธุ์ไทย และขยายธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก "แฟรนไชส์โมเดล” เป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณค่าของธุรกิจสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุน รวมถึง ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจก็สามารถเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความเสี่ยงน้อยกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง สามารถเลือกธุรกิจได้ตามกำลังทรัพย์และศักยภาพของตนเอง”
                      "กรมฯ ได้คัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เข้ารับการอบรมหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” หรือ "แฟรนไชส์ B2B” ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจ SMEs ใช้ "แฟรนไชส์โมเดล” ในการขยายธุรกิจ และมีความเข้าใจถึงความทรงประสิทธิภาพของระบบแฟรนไชส์ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพพร้อมต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ SMEs ก้าวสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มตัวเมื่อจบหลักสูตร และเป็นการเพิ่มคุณค่าธุรกิจสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอีกด้วย”
                      "ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับการติวเข้มการจัดทำร้านค้าต้นแบบ การคัดเลือกแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ จากกูรูและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กฎระเบียบต่างๆ ที่ควรรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์จากประเทศต่างๆ การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำ การจัดทำเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ รวมทั้ง มีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาสร้างโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ...เพื่อส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้องที่กำลังจะเข้ามาประกอบธุรกิจ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคต โดยคาดว่าหลังจบหลักสูตร...จะมีแฟรนไชส์รายใหม่ในแวดวงธุรกิจเมืองไทยกว่า 100 ราย”
                      "สำหรับธุรกิจฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามหลักสูตรที่กำหนด ธนาคารพันธมิตร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ มีแผนที่จะสนับสนุนด้านสินเชื่อ และพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมถึง แฟรนไชส์ซีที่ซื้อธุรกิจจากแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย”
                      นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมเดินสายแนะนำและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ "แฟรนไชส์โมเดล” และ "การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคด้วย โดยระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 นี้ จะลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา และได้จัดทำแผนสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ สำหรับปี 2560 ด้วย
 
 *********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                             ฉบับที่ 136 / 10-13 ธันวาคม 2559
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th