กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน มกราคม 60
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 23 ม.ค. 2560
 
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2559 และรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนธันวาคม
                  • จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 4,410 ราย เพิ่มขึ้น 1,173 ราย คิดเป็น 36% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 3,237 ราย แต่ลดลงจำนวน 1,389 ราย คิดเป็น 24% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,799 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก มีจำนวน 5,118 ราย ลดลงจำนวน 687 ราย คิดเป็น 12% เมื่อเทียบเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 5,805 ราย แต่เพิ่มขึ้นจำนวน 2,721 ราย คิดเป็น 114% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 2,397 ราย
                  • มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 22,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน6,248 ล้านบาท คิดเป็น 39% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 16,004 ล้านบาท แต่มีมูลค่าลดลง จำนวน 32,393 ล้านบาท คิดเป็น 59% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 54,645 ล้านบาท
                 • ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 960 ราย รองลงมาธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 382 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 227 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 84 ราย และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 80 ราย ตามลำดับ
                • ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59) จำนวน 1,360,312 ราย มูลค่า ทุนจดทะเบียนรวม 20.55 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 644,759 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.86 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 465,641 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,152 ราย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 177,966 ราย
 
ภาพรวมปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)
               เมื่อมองภาพรวมปี 2559 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 64,288 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน4,141 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 60,147 ราย โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คาดการณ์ไว้ อยู่ระหว่าง 60,000 - 65,000 ราย สำหรับการจดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 20,938 ราย ลดลงจำนวน 1,638 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 22,576 ราย
 
การคาดการณ์ตลอดปี 2560 
              สำหรับในปี 2560 กรมคาดว่าแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จะคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จึงคาดว่าในปี 2560 จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทประมาณ 66,000 ราย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นบุคคลธรรมดามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น จากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสรรพากร ประกอบกับมาตรการของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ รวมทั้งการขยายตัวภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนธันวาคม 2559

การจดทะเบียนจัดตั้งข้ามเขตจังหวัด 
              บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัดได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557เป็นต้นมา โดยในเดือนธันวาคม 2559 มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขต จำนวน 778 ราย จากการจดทะเบียน ทั่วประเทศ จำนวน 4,410 ราย คิดเป็น 18% โดยแบ่งออกเป็นส่วนกลาง จำนวน 486 ราย คิดเป็น 11% ส่วนภูมิภาคจำนวน 292 ราย คิดเป็น 7% พื้นที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด ได้แก่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนามบินน้ำ) จำนวน 144 ราย รองลงมา คือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการ) จำนวน 75 ราย และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) จำนวน 70 ราย ตามลำดับ สำหรับในส่วนภูมิภาคจังหวัดที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 35 ราย รองลงมา คือ จังหวัดลำพูน จำนวน 22 ราย และจังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดละ 15 ราย
 
บริการ DBD e-Service
             ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลโดยค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนงบการเงิน และรายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งมีบริการข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆและสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application: DBD e-Service) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่16มกราคม 2557เป็นต้นมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง มีสถิติผู้เข้าใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น2,565,136 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคม 2559 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 146,333 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ม.ค.57 - พ.ย.59 = 2,418,803 ครั้ง) คิดเป็น 6%
 
DBD e-Filing
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสถิติผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 518,054 ราย แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติ จำนวน 484,522 ราย และมีรายละเอียดการนำส่งงบการเงิน ดังนี้
                       - นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงิน จำนวน 568,278 ราย
                       - นำส่งงบการเงินแล้ว ภายใน 31 ธ.ค.59 จำนวน 476,350 ราย (คิดเป็น 84%ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ)
                       • ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 367,917 ราย (คิดเป็น 77% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
                       • ส่งงบกระดาษ จำนวน 108,433 ราย (คิดเป็น 23% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
             ในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "เทคนิคการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง” ให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี/นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน วิธีการเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุน และขั้นตอนการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจัดอบรมในเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 85 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 2,350 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ส่วนกลาง
                   (1) วันที่จัดอบรม : - เดือนมกราคม 2560 วันที่ 3, 9, 11, 13, 16 และ 31
                                       - เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16, 21, 24 และ 28
                                       - เดือนมีนาคม 2560 วันที่ 7, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 และ 31
                   (2) กำหนดการอบรม : โดยกำหนดการจัดอบรมวันละ 2 รอบ
                                       - รอบเช้า เวลา 09.00 -12.00 น.
                                       - รอบบ่าย เวลา 13.30 -16.30 น.
                   (3) สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30516 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ
                  ส่วนภูมิภาค
                    มีการจัดอบรมที่จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี ลำปาง และระยอง
 
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 110,573 คำขอ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาการจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,475,608 ล้านบาท โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ 3 ประเภทคือ 1. สิทธิเรียกร้อง มูลค่าทั้งสิ้น 1,175,184 ล้านบาท คิดเป็น 79.7% แบ่งเป็น - บัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 902,542 ล้านบาท คิดเป็น 61.2% - สิทธิการเช่า มูลค่า 37,634 ล้านบาท คิดเป็น 2.6% - อื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า มูลค่า 235,008 ล้านบาท คิดเป็น 15.9% 2. สังหาริมทรัพย์ มูลค่าทั้งสิ้น 298,469 ล้านบาท คิดเป็น 20.2% แบ่งเป็น - สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ มูลค่า 209,983 ล้านบาท คิดเป็น 14.2% - เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ มูลค่า 88,486 ล้านบาท คิดเป็น 6.0% 3. ทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าทั้งสิ้น 1,955 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% แบ่งเป็น ในปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.- ธ.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 301 ราย
 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
               ในด้านของธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ เป็นอย่างมาก เพราะธรรมาภิบาลเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะ SMEs จึงจัดให้มีการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้กรมจะพัฒนาและยกระดับธุรกิจเพื่อประเมินเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจที่ใช้เป็นหลักสากล เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป นอกจากการส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจแล้ว ยังเน้นการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ ของประเทศ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ฝ่าฝืนประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นเจ้าของเองอีกด้วย

********************************
 
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                     ฉบับที่ 12 / วันที่ 23 มกราคม 2560

                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556