กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญร่วมสัมมนา "วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ฟรี!!! รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญผู้ประกอบการ LSPs เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "LSPs Networking Thailand 4.0" (คลิกอ่านรายละเอียด)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน มกราคม 60
"สนธิรัตน์" สั่งการ "กรมพัฒน์ฯ" เร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs / Startup

วันที่ 27 ม.ค. 2560
 
"สนธิรัตน์" สั่งการ "กรมพัฒน์ฯ" เร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs / Startup
ใช้อี-คอมเมิร์ซเป็นจุดเปลี่ยนการทำงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
พร้อมผลักดันให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ของไทย
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
                 รมช.พณ.สนธิรัตน์ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สั่งการเร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง SMEs และ Startup อย่างเป็นระบบ แนะใช้อี-คอมเมิร์ซเป็นจุดเปลี่ยนการทำงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจให้ทันกระแสโลกปัจจุบัน พร้อมผลักดันให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ของไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามโจทย์ของรัฐบาล
                 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560) มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในปี 2560 นี้ จะมุ่งผลักดันให้เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ของไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามโจทย์ของรัฐบาลที่ให้มา ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ"
                 "นโยบายหลักที่ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ได้แก่ - การพัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าชุมชนไทย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 19,000 ร้านค้าทั่วประเทศ เพิ่มเติมจากการพัฒนาร้านค้าปลีกที่เป็นเครือข่ายของร้านค้าส่งต้นแบบ - การสร้างเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ โดยเน้นเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เช่น เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์, YEC ของหอการค้าไทย, FTI ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน"
                  "การเชื่อมโยง Startup ต่อยอดธุรกิจ SMEs ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม ต่อยอดธุรกิจ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน หวังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" โดยใช้จุดแข็งของ SMEs และ Startup มาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ที่กลุ่ม Startup ได้คิดค้นขึ้นมา ช่วยปิดจุดอ่อน (PainPoint) - เพิ่มจุดแข็งแก่ SMEs เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่และเติบโตต่อไปได้ด้วยความมั่นคง"
                  "ขณะที่ SMEs ก็ใช้ประสบการณ์และเครือข่ายที่มีอยู่เป็นพี่เลี้ยงและคู่ค้าให้แก่ Startup เพื่อดันให้แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจได้รวดเร็วและถูกทางมากยิ่งขึ้น พัฒนาให้เป็น Smart SMEs อย่างเต็มตัว รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละธุรกิจและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ถึงระดับสากล เพื่อให้การพัฒนาแต่ละพื้นที่สามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ และการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ Startup เกิดได้ง่ายขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลไปถึงเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้มีความยั่งยืนในที่สุด"
                  รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า "การขยายช่องทางการตลาดสู่ออนไลน์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจ "อี-คอมเมิร์ซ" ที่กำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับการเติบโตและกระแสความนิยมของธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ โดยใช้อี-คอมเมิร์ซ เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งช่องทางการตลาดเดิมๆ คือ การตลาดผ่านหน้าร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เกิดการสอดประสานทางด้านการตลาดได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น"
 
******************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                       ฉบับที่ 13 /วันที่ 26 มกราคม 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th