กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กุมภาพันธ์ 2560
กรมพัฒน์ฯ ดึงกูรู ‘อสังหา’ เผยเทคนิคการบริหารคอนโดมิเนียมยุคใหม่ ใช้ไอทีและนวัตกรรม พัฒนาจุดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ก.พ. 2560
 
กรมพัฒน์ฯ ดึงกูรู ‘อสังหา’ เผยเทคนิคการบริหารคอนโดมิเนียมยุคใหม่
ใช้ไอทีและนวัตกรรม พัฒนาจุดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์ เผยกลยุทธ์และเทคนิคการบริหารคอนโดมิเนียมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ แนะใช้ไอทีและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมพัฒนาจุดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับชีวิตในเมืองใหญ่มากขึ้น
                 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมอยู่อาศัยในโครงการอาคารชุดมากขึ้น ส่งผลให้อาคารชุดย่านใจกลางเมืองมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดสังคมในอาคารสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การบริหารอาคารหรือนิติบุคคลของอาคาร จึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรเข้ามาในสายงานนี้มากขึ้นตามจำนวนของอาคารชุดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้จำนวนบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจนี้ยังขาดแคลนอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จากตัวเลขสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศของกรมที่ดิน (ปี 2541 - 2559) มีจำนวนประมาณ 3,300 ราย รวมกว่า 860,000 ยูนิต ในขณะที่มีธุรกิจบริหารทรัพย์สินประมาณ 1,600 รายเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความหนาแน่นของอาคารชุด ด้วยหลักสูตร "สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารคอนโดมิเนียม” ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอาคารชุดเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการในสาขานี้อย่างเพียงพอ
                 หลักสูตร "สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารคอนโดมิเนียม” เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นให้ ผู้ประกอบธุรกิจบริหารคอนโดมิเนียม บุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สินและนิติบุคคลอาคารชุด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพย์สินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคอนโดมิเนียม การสร้างชุมชนน่าอยู่ในคอนโดมิเนียม และสตาร์ทอัพกับนวัตกรรมการบริหารคอนโดมิเนียม รวมถึงเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาจุดเด่นของธุรกิจให้มีศักยภาพและความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีและซอฟแวร์มาใช้ ยังทำให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ
                สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                            ฉบับที่ 18 / 11-14 กุมภาพันธ์ 2560
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556