กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
x
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ คลิกดูรายละเอียด!!!
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กุมภาพันธ์ 2560
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 14 ก.พ. 2560
 
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนมกราคม
                 • จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมกราคม 2560 จำนวน 6,279 ราย เพิ่มขึ้น 1,869 ราย คิดเป็น 42% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,410 ราย และเพิ่มขึ้น จำนวน 530 ราย คิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,749 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,157 ราย ลดลงจำนวน 3,961 ราย คิดเป็น 77% เมื่อเทียบเดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,118 ราย และลดลงจำนวน 312 ราย คิดเป็น 21% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,469 ราย
                 • มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนมกราคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,492 ล้านบาท ลดลงจำนวน5,760 ล้านบาท คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 22,252 ล้านบาท และมีมูลค่าลดลง จำนวน 11,704 ล้านบาท คิดเป็น 42% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 28,196 ล้านบาท
                 • ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 696 รายรองลงมาธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 623 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 282 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 150 ราย และธุรกิจขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 149 ราย ตามลำดับ
                 • ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค.60) จำนวน 1,366,591 ราย มูลค่า ทุนจดทะเบียนรวม 20.62 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 649,523 รายมูลค่าทุนจดทะเบียน 15.93 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 469,434 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,153 ราย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 178,936 ราย
 
การคาดการณ์ตลอดปี 2560
                 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทในเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธ.ค.59) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.59) คิดเป็น 9% ซึ่งในปี 2560 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดว่าจะมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 66,000 ราย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการบริโภคการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้น และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจด้านต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก ของไทย เป็นต้น
 
 
ผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนมกราคม 2560

การจดทะเบียนจัดตั้งข้ามเขตจังหวัด
                 บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัดได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557เป็นต้นมา โดยในเดือนมกราคม 2560 มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขตจำนวน 1,042 ราย จากการจดทะเบียน ทั่วประเทศ จำนวน 6,279 ราย คิดเป็น 17% โดยแบ่งออกเป็นส่วนกลาง จำนวน 652 ราย คิดเป็น 11% ส่วนภูมิภาคจำนวน 390 ราย คิดเป็น 6% พื้นที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด ได้แก่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) จำนวน 176 ราย รองลงมาคือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) จำนวน 127 ราย และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการ) จำนวน 84 ราย ตามลำดับ สำหรับในส่วนภูมิภาค จังหวัดที่รับ จดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 40 ราย รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 36 ราย และจังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดละ 30 ราย ตามลำดับ
 
บริการ DBD e-Service
                 ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลโดยค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจากรายชื่อหรือเลขทะเบียน งบการเงิน และรายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งมีบริการข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application: DBD e-Service) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง มีสถิติผู้เข้าใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 รวมทั้งสิ้น2,748,320 ครั้ง โดยในเดือนมกราคม 2560 มีผู้ใช้บริการจำนวน 183,184 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ม.ค.57 - ธ.ค.59 = 2,565,136 ครั้ง) คิดเป็น 7%
 
DBD e-Filing
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีสถิติผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 522,068 ราย แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติ จำนวน 487,506 ราย และมีรายละเอียดการนำส่งงบการเงินดังนี้
 
                  นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงิน
                         • ปีงบการเงิน 2558 จำนวน 568,278 ราย
                         • ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 591,052 ราย
                  นำส่งงบการเงินแล้ว ภายใน 31 ม.ค.60
                         • ปีงบการเงิน 2558 จำนวน 477,301 ราย (คิดเป็น 84% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ)
                             - ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 368,955 ราย (คิดเป็น 77% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
                             - ส่งงบกระดาษ จำนวน 108,346 ราย (คิดเป็น 23% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
                  ในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "เทคนิคการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง” ให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี/นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกรหัสรายการ ทางบัญชี (Taxonomy) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน วิธีการเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุน และขั้นตอนการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจัดอบรมในเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 85 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 2,350 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
                          ส่วนกลาง
                                (1) วันที่จัดอบรม : - เดือนมกราคม 2560 วันที่ 3, 9, 11, 13, 16 และ 31
                                                    - เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16,21,24 และ 28
                                                    - เดือนมีนาคม 2560 วันที่ 7, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 และ 31
                                (2) กำหนดการอบรม : โดยกำหนดการจัดอบรมวันละ 2 รอบ
                                                    - รอบเช้า เวลา 09.00 -12.00 น.
                                                    - รอบบ่าย เวลา 13.30 -16.30 น.
                                (3) สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30516 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ
                         ส่วนภูมิภาค
                                 มีการจัดอบรมที่จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี ลำปาง และระยอง
 
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 115,449 คำขอ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาการจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,631,061 ล้านบาท โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ มีดังนี้
                           1. สิทธิเรียกร้อง มูลค่าทั้งสิ้น 1,284,167 ล้านบาท คิดเป็น 78.8% แบ่งเป็น
                               - บัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 957,400 ล้านบาท คิดเป็น 58.7%
                               - สิทธิการเช่า มูลค่า 50,697 ล้านบาท คิดเป็น 3.2%
                               - อื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า มูลค่า 276,070 ล้านบาท คิดเป็น 16.9%
                           2. สังหาริมทรัพย์ มูลค่าทั้งสิ้น 344,939 ล้านบาท คิดเป็น 21.1% แบ่งเป็น
                                - สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ มูลค่า 233,885 ล้านบาท คิดเป็น 14.3%
                                - เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ มูลค่า 111,054 ล้านบาท คิดเป็น 6.8%
                           3. ทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าทั้งสิ้น 1,955 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% แบ่งเป็น
                               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 327 ราย
 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
                    ในด้านของธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ เป็นอย่างมาก เพราะธรรมาภิบาลเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะ SMEs จึงจัดให้มีการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้กรมจะพัฒนาและยกระดับธุรกิจเพื่อประเมินเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจที่ใช้เป็นหลักสากล เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
                    นอกจากการส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจแล้ว ยังเน้นการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ ของประเทศ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ฝ่าฝืนประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นเจ้าของเองอีกด้วย
 
*******************************
 ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                                           ฉบับที่ 19 /14 กุมภาพันธ์ 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th