กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน พฤษภาคม 2560
พาณิชย์ ปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก

วันที่ 22 พ.ค. 2560
 
พาณิชย์ ปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
พร้อมส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้า
หวัง!! ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน
 
                กระทรวงพาณิชย์ เตรียมปั้นผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ” หรือ "Executive Retail Business Management Program (RMP)” ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวัง!! ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน
                นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสู่เกณฑ์มาตรฐาน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้ง การสร้างโอกาสทางการตลาด และจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ในภาคต่างๆ พบว่าร้านค้าส่งค้าปลีกส่วนใหญ่มักดำเนินธุรกิจในรูปแบบครอบครัว และมีปัญหาการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการขยายธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายสาขา”
                 "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและชมรมทายาทห้างค้าปลีก - ค้าส่งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ” หรือ "Executive Retail Business Management Program (RMP)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก หลักสูตรแรกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง จำนวน 12 วัน 72 ชั่วโมง เทียบเท่ากับหลักสูตร Mini MBA สาขาการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและทายาทธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยกรมฯ ได้รับเกียติจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกในสาขาต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเริ่มตั้งแต่กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจค้าปลีก การทำการตลาด การวิเคราะห์และคัดเลือกทำเลธุรกิจ การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การบริหารคลังสินค้า การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาการตลาด จนถึงการออกแบบธุรกิจระบบสาขาหรือระบบแฟรนไชส์ ทั้งนี้ คาดว่าผู้ผ่านหลักสูตรจะสามารถบริหารธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกได้ต่อไปในอนาคต สำหรับหลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน รวมทั้งเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัว โดยการส่งต่อให้รุ่นลูกสามารถขยายสาขาร้านค้าส่ง-ค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                             ฉบับที่ 67 / วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556