กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน มิถุนายน 2560
บอร์ดต่างด้าว...‘โฟกัส’ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

วันที่ 5 มิ.ย. 2560
 
บอร์ดต่างด้าว...‘โฟกัส’ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เน้นวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องสอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 
                    บอร์ดต่างด้าว ดึงผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการยื่นคำขอใบอนุญาต โดยเน้นที่วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องสามารถส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
                     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เผยถึง แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย ว่าขณะนี้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
                     สำหรับ แนวทางการดำเนินงานที่ต้องเร่งศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ
                     1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีความเกี่ยวข้องในหลายมิติ เช่น เทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมหรือบริการ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารธุรกิจทั่วไป ซึ่งการถ่ายทอดนั้น อาจมีวิธีการที่แตกต่าง
                     2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคนต่างด้าวในลำดับแรก เพราะจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ ดังนั้น หากคนต่างด้าวมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในธุรกิจที่ลงทุนมากเท่าไร จะยิ่งส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการดีขึ้น และขยายผลต่อไปได้ยังภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
                     3.วิธีการถ่ายทอดฯ ที่สามารถส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง เช่น วิธี on the job training, train the trainer และวิธีการสร้างเว็บไซต์เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี และยังรวมถึงวิธีการทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา การตั้งคนไทยปฏิบัติงานในตำแหน่งแทนคนต่างด้าว การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาให้กับแรงงานไทย ตลอดจนการพัฒนาทักษะในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
                     ทั้งนี้ แนวทางในการพิจารณาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์สำหรับพิจารณา ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านอื่น ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
 
************************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                               ฉบับที่ 75 / 5 มิถุนายน 2560
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556