กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน มิถุนายน 2560
พาณิชย์’ จับมือองค์กรชั้นนำของประเทศสร้างเครือข่ายสานพลัง

วันที่ 7 มิ.ย. 2560
 
พาณิชย์’ จับมือองค์กรชั้นนำของประเทศสร้างเครือข่ายสานพลัง
การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กรองรับตลาดท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ จับมือองค์กรชั้นนำของประเทศ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนา "Smart and Strong for Small Hotel” ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจบริการกับเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสู่ SME 4.0” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” เพื่อพัฒนาธุรกิจและขยายฐานเครือข่ายคลัสเตอร์โรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรองรับตลาดท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ
                    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ธุรกิจบริการเป็นภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และมีความได้เปรียบในเรื่องความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น รวมถึงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเรื่อง "Smart and Strong for Small Hotel เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาธุรกิจและขยายฐานเครือข่ายคลัสเตอร์โรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง รองรับตลาดการท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ”
                    "นอกจากนี้ จะเป็นการให้ความรู้บทบาท ทิศทางนโยบาย และมาตรการภาครัฐในการสนับสนุนคลัสเตอร์ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก การนำเสนอกรณีศึกษาผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงแรมบูติคและโฮสเทล Bangkok Tree House และ Villa Phra Sumen ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)”
                    "ความร่วมมือฯ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ หรือ Smart Thai Biz ปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มีการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ SMEs กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวพะเยาเชื่อมโยงภาคเหนือ (Phayao Northern Tourism 4.0) จำนวน 128 ราย และกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจโรงแรมบูติคและโฮสเทล (Boutique hotel & Hostel 4.0) จำนวน 167 ราย และยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ http://matching.smartthaibiz.com ที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกสถานที่และทุกเวลา โดยขณะนี้มีจำนวน SME ในระบบประมาณ 3,000 ราย การดำเนินงานดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าในการพัฒนาธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและขยายตลาดร่วมกัน (Market Access Network) สอดคล้องกับการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ให้เป็น Smart Enterprise พร้อมไปกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากฐานราก (Local Economy) ในระดับพื้นที่”
                    "กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นธุรกิจบริการภายใต้"กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)” ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอัตราสูง (High Value Service) เช่น กลุ่มบริการด้านสุขภาพและความงาม กลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ที่พัก ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจการก่อสร้าง วิศวกรรมและซ่อมบำรุง รวมถึงกลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และที่พักขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสถานที่ การให้บริการอย่างใส่ใจและใกล้ชิด ผสมผสานกับการสร้างมาตรฐานในการให้บริการกับวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อการให้บริการอย่างครบวงจรและเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวแก่กลุ่มลูกค้าทั้งไทยและเทศ”
                    ทั้งนี้ GDP ประเทศไทย ปี 2558 มีมูลค่ากว่า 13.5 ล้านล้านบาท มาจากภาคบริการ 5.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 40% ของ GDP ประเทศ และมีการขยายตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันภาคบริการถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจโลก โดยข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีธุรกิจโรงแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 8,384 ราย เป็นกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก จำนวน 4,727 ราย คิดเป็น 56% และมีรายได้รวมของธุรกิจโรงแรม ในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2 แสนล้านบาท
 
*********************************************
ที่มา : กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                            ฉบับที่ 77 / วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th