กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน มิถุนายน 2560
พาณิชย์ เตรียมจับมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดครอส์ท ‘BE YOUR OWN BOSS’

วันที่ 27 มิ.ย. 2560
 
                                         พาณิชย์ เตรียมจับมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดครอส์ท ‘BE YOUR OWN BOSS’
                                                                 สูตรสำเร็จสร้างนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เตรียมปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านสูตรสำเร็จระยะสั้น ‘BE YOUR OWN BOSS’ เสริมทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิต รวมถึงสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ โดยนำร่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ (ม.ศรีปทุม ม.กรุงเทพ ม.อัสสัมชัญ)
                   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind) ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง (Practitioner) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจในช่วงที่เด็กกำลังมีไฟและเริ่มค้นหาความต้องการด้านอาชีพของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการว่างงานให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ในการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สนใจลงทุนธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกลายเป็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์
                   สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchisee) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ข้อดีข้อเสียของระบบ แฟรนไชส์ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบว่าลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ 3 ครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่าย
                  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธโชว์เคสของแฟรนไชส์ซอร์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจ ต้องการซื้อ หรือลงทุนในระบบแฟนไชส์สามารถเลือกซื้อและลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
                 การเข้าร่วมกิจกรรม "BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ จะช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมาตรฐาน และพร้อมแข่งขันในระดับสากล
                  สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 E-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 87 / วันที่ 27 มิถุนายน 2560
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556