กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ประกาศ
“ขยายเวลาการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษแล้ว”

วันที่ 30 มิ.ย. 2560
 
 
"ขยายเวลาการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษแล้ว”
 
                         ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559 กำหนดให้นิติบุคคลที่ยื่นงบการเงินด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินตามกฎหมาย (สำหรับนิติบุคคลรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560) นั้น
 
                         เนื่องด้วยขณะนี้มีนิติบุคคลที่ประสงค์จะนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้นิติบุคคลดังกล่าว ได้ส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพิ่มขึ้น กรมจึงขยายระยะเวลาในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิติบุคคลดังกล่าว ออกไปอีก 15 วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 
                                                                                                                              กองข้อมูลธุรกิจ 30 มิถุนายน 2560
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556