กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กันยายน 2560
พาณิชย์ฯ จัดงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD

วันที่ 11 ก.ย. 2560
 
พาณิชย์ฯ จัดงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD
ยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล
 
                  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ รายอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ซึ่งในอนาคตธุรกิจเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นชาติแห่งการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) และเป็นผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์ ลำดับต้นๆ ของภูมิภาค
                 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560) ว่า วันนี้นับเป็นที่น่ายินดีที่ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย (Logistics Service Provider LSP) ตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น จนสามารถพัฒนาธุรกิจได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจรายอื่นๆ เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแข่งขันกับผู้ให้บริการ โลจิสติกส์จากต่างชาติที่เริ่มขยายธุรกิจเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าเมื่อธุรกิจของคนไทยมีศักยภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันในระบบการค้าเสรี
                   "การให้บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 ที่จะนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี สำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ได้มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ โดยตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ลงจากร้อยละ 14 ให้เหลือร้อยละ 12 ของ GDP ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์หลายหน่วยงานที่ได้เร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หลายโครงการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ”
                  กระทรวงพาณิชย์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงกำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงและรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการคนตัวเล็ก ซึ่งจะทำให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) อย่างเต็มภาคภูมิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย
 
 ********************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                           ฉบับที่ 125 / 11 กันยายน 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th