กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กันยายน 2560
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 14 ก.ย. 2560
 
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนสิงหาคม 
                     • จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ในเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวน 7,159 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,979 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,180 ราย คิดเป็น 20% และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,200 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 959 ราย คิดเป็น 15%สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก มีจำนวน 1,755 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 129 ราย คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,626 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,747 ราย
                     • มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 47,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26,096 ล้านบาท คิดเป็น 123% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 21,258 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 27,993 ล้านบาท คิดเป็น 145% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 19,361 ล้านบาท • ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 621 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 394 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 218 ราย ธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 142 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 138 ราย ตามลำดับ
                     • ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ส.ค.60) จำนวน 1,409,392 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.58 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 670,513 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.73 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 487,891 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,176 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,446 ราย
 
 
การคาดการณ์ตลอดปี 2560
                     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา 2560 (ม.ค.- ส.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 49,080 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 232,893 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 6,169 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-ส.ค.59) ซึ่งมีจำนวน 42,911 ราย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ ด้านภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน อันได้แก่ มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการภาษีสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SMEs ประกอบกับมีการผลักดันโครงการลงทุน Mega Project ของภาครัฐที่มีเข้ามาเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหลายโครงการ ทำให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ดีในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความผันผวนของตลาดเงินโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และความไม่แน่นอนทางการเมืองของยุโรป รวมทั้งสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
 
ผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนสิงหาคม2560
 
DBD e-Registration 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด) ผ่านระบบ จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31สิงหาคม 2560 มีผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 18,173 ราย ได้รับการอนุมัติและเข้าไปยืนยันการใช้ระบบ (Activate) จำนวน 8,588 ราย และมีการรับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จำนวน 1,877 ราย หมายเหตุ : - เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - เริ่มเปิดให้บริการยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
 
บริการ DBD e-Service
                     ให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยการค้นหาจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไป งบการเงิน รายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งมีบริการข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application: DBD e-Service) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ ด้วยตนเอง โดยมีสถิติผู้เข้าใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 4,290,239 ครั้ง ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 348,471 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ม.ค. 57 - ก.ค. 60 = 3,941,768 ครั้ง) คิดเป็น 9%
 
DBD e-Filing
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีสถิติผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 574,557 ราย แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติ จำนวน 544,904 ราย และมีรายละเอียดการนำส่งงบการเงิน ดังนี้               
                      นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงิน
                          • ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 591,052 ราย
                      นำส่งงบการเงินแล้ว ภายใน 31 ส.ค.60
                          • ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 495,242 ราย (คิดเป็น84%ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ)
                               - ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 435,090 ราย (คิดเป็น 74% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ หรือ คิดเป็น 88% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
                               - ส่งงบกระดาษ จำนวน 60,152 ราย
 
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 154,622 คำขอ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,986,331 ล้านบาท โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ มีดังนี้
                       1. สิทธิเรียกร้อง มูลค่าทั้งสิ้น 2,406,848 ล้านบาท คิดเป็น 80.60% แบ่งเป็น
                           - บัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 1,802,725 ล้านบาท คิดเป็น 60.37%
                           - สิทธิการเช่า มูลค่า 89,117 ล้านบาท คิดเป็น 2.98%
                           - อื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า มูลค่า 515,006 ล้านบาท คิดเป็น 17.25%
                       2. สังหาริมทรัพย์ มูลค่าทั้งสิ้น 577,508 ล้านบาท คิดเป็น 19.33% แบ่งเป็น
                           - สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ มูลค่า 292,507 ล้านบาท คิดเป็น 9.79%
                           - เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ/อื่นๆ มูลค่า 285,001 ล้านบาท คิดเป็น 9.54% 3. ทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าทั้งสิ้น 1,975 ล้านบาท คิดเป็น 0.07%
                       ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 397 ราย
 
*******************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 126 /14 กันยายน 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th