กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน มีนาคม 2561
พาณิชย์’ เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้า และร้านค้าปลีกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

วันที่ 13 มี.ค. 2561
 
พาณิชย์’ เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้า และร้านค้าปลีกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
ใช้เกณฑ์ 8 ด้าน เพิ่มจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรค้าขายร่วมกัน
ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทยให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ "ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” วันที่ 22 มีนาคม นี้
 
                กระทรวงพาณิชย์ ลุยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้าเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 ด้าน เพิ่มจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรค้าขายร่วมกัน ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทยให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคง พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ "ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” วันที่ 22 มีนาคม นี้
                นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญระดับประเทศ ในปี 2560 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7) เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)”
                  "จากความสำคัญดังกล่าว กระทรวงฯ จึงเร่งผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประเภทหนึ่งให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยจะเน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา และเพาะบ่มเชิงลึก ณ สถานประกอบการ”
                   รมว.พณ. กล่าวเพิ่มเติมว่า "กระทรวงฯ จะใช้ 3 กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน โดยจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในด้านการตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย”
                   "กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยได้มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 8 ด้าน สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมของธุรกิจ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ-การรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3) สารสนเทศและการวิเคราะห์ 4) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 6) การจัดการร้านค้าและการวางสินค้า 7) การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง และ 8) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพทั้ง 8 ด้านนี้ จะเป็นตัววัดผลที่สำคัญในการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สามารถเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
                    "กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าที่ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ทั้ง 8 ด้านแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจอื่นที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ ให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้มีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบการของธุรกิจต้นแบบที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ร้านค้าในระยะยาว”
                     "นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงานใหญ่ "ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ร้านค้าและร้านค้าปลีกเข้าร่วมงานฯ ด้วย” รมว.พาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย
                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5986 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
 
***************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                               ฉบับที่ 61 / วันที่ 13 มีนาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th