กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนากฎหมายหลักประกันกับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้!!!
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS For NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ " วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 13.00 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาท (ตึกริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤษภาคม 2561
เม.ย.61 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 13 ราย

วันที่ 11 พ.ค. 2561
 
เม.ย.61 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 13 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,267 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 162 คน
 
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 13 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,267 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 162 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
                  สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 1,198 ล้านบาท ได้แก่ บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการให้เช่าพื้นที่ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จีน และเยอรมนี
                 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 26 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนพร้อมทั้งสาธารณูปโภค บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก
                 3. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 27 ล้านบาท ได้แก่ บริการขุดเจาะและอัดซีเมนต์หลุมปิโตรเลียม โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน
                 4. ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าในการจัดหาลูกค้าเพื่อใช้บริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ และหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
                 การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล องค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ (Factory Automation Control System)
                  ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2561 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 1,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2561 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบทางวิศวกรรม ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริการให้กู้ยืมเงิน และการค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
                  อนึ่งในเดือนมกราคม – เมษายน 2561 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 84 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,871ล้านบาท ในเดือนมกราคม – เมษายน 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 88 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,767ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 270 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,302 ล้านบาท
********************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                               ฉบับที่ 96 / วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th