กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube Ads” วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสัมมนาหัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กันยายน 2561
พาณิชย์ จับมือหน่วยงานพันธมิตรให้ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน TFRS9

วันที่ 4 ก.ย. 2561
 
พาณิชย์’ จับมือหน่วยงานพันธมิตรให้ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - เครื่องมือทางการเงิน TFRS9 เ
ตรียมความพร้อมภาคธุรกิจเต็มที่ ก่อนมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563
 
                 กระทรวงพาณิชย์ จับมือหน่วยงานพันธมิตรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน TFRS9 เตรียมความพร้อมภาคธุรกิจเต็มที่ ก่อนมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 หวังสร้างมาตรฐานการบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลและสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (คณะกรรมการ กกบ.) เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน TFRS 9 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการ กกบ. มีมติให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 แต่หากภาคธุรกิจใดมีความพร้อมก็สามารถนำมาตรฐานการการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนได้ (Early Adoption) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป”
                 "โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้จัดสัมมนา "ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : (ร่าง) TFRS 9” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 1,600 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมลิสซิ่งไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น”
                  อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการเสวนา : กว่าจะมาเป็น (ร่าง) TFRS 9
ที่แสดงถึงความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแลที่ร่วมกันผลักดันให้การจัดทำงบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และโค้งสุดท้ายสำหรับกิจการที่ต้องนำมาตรฐานฯนี้ไปใช้ต้องเตรียมการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการ กกบ. พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้แทนจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”
                  "ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายถึงคำนิยามสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ตลอดจนให้เข้าใจถึงหลักการการบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งการจัดประเภท วัดมูลค่า ประมาณการการด้อยค่าเครื่องมือทางการเงิน และหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บรรยายโดย คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล และคุณกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้แทนจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ”
                   "นอกจากนี้ กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตร เตรียมเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทั่วประเทศ หวังให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องทันตามกำหนดเวลาที่ คณะกรรมการ กกบ. ได้กำหนดไว้ โดยจะเริ่มที่จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 และจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้จัดทำวิดีโอสำหรับเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจที่
ไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาในวันดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ภายในกันยายน 2561 นี้”
                   "ทั้งนี้ TFRS 9 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเท่านั้น อาทิเช่น บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลอดจนบริษัทที่กำลังจะขอจดทะเบียนออกตราสารในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนบริษัททั่วไป หรือธุรกิจ SMEs ไม่ต้องใช้มาตรฐานบัญชีกลุ่มนี้”
                "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลอย่างเต็มรูปแบบนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFRS : International Financial Reporting Standards ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและส่งเสริมให้รายงานทางการเงินของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่น่าเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง รองรับการเปิดการค้าเสรีของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
*****************************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                ฉบับที่ 164 / วันที่ 4 กันยายน 2563
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th