กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) ในวันพุฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ คณะการบริการและการท่่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
x
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การวางแผนธุรกิจสำหรับ Online e-Commerce" วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กันยายน 2561
พาณิชย์! จัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ

วันที่ 7 ก.ย. 2561
 
พาณิชย์’ จัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ
ลดค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate ) ณ ธนาคาร
 
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันการนำร่องลดค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคาร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และเตรียมประสานความร่วมมือธนาคารพันธมิตรอีก 8 แห่งเข้าร่วม โครงการนี้ด้วย
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง สถิติผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคารทั้ง 9 แห่ง โดยในปี 2561 (ม.ค. - ก.ค.) จนถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีสถิติผู้ใช้บริการจำนวน 872,391 ราย มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 13,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
                ดังนั้น เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมฯ จึงประสานความร่วมมือไปยังธนาคารพันธมิตรทั้ง 9 แห่งในการลดค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารนำร่องในการลดค่าบริการ ตามอัตราใหม่มีดังนี้ 1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อัตราเดิมคิดค่าบริการ 150 บาท/ฉบับ อัตราใหม่คิดค่าบริการ 100 บาท/ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 2.รับรองสำเนาเอกสาร/งบการเงิน อัตราเดิมคิดค่าบริการเริ่มต้น 1-5 แผ่น ราคา 100 บาท และแผ่นที่ 6 ขึ้นไป คิดแผ่นละ 20 บาท อัตราใหม่คิดค่าบริการ 20 บาท/แผ่น (ไม่กำหนดอัตราเริ่มต้น 1-5 แผ่นแรก) เริ่มใช้ค่าบริการอัตราใหม่ตั้งแต่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
               นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ "บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) ซึ่งนายทะเบียนลงนามรับรองด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัว โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบคำขอตามขั้นตอนผ่านเว็บไซต์กรมฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ดเพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ในการดาวน์โหลดไฟล์ และนำไปใช้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทุกที่ทุกเวลาภายในระยะที่กำหนดการพิมพ์ออกจากไฟล์ในรูปแบบเอกสารเป็นการรับรองของผู้พิมพ์ออก
                    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือ New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายด้าน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากล จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ ได้ผลักดัน การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกของภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งกรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5994, 0 547 5160 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
 ********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                    ฉบับที่ 169 / วันที่ 9 กันยายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th