กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธูรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน มกราคม 2562
ม.ค.62 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 17 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 190 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 271 คน

วันที่ 30 ม.ค. 2562
 
ม.ค.62 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 17 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 190 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 271 คน
                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 190 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 271 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
                           การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของอุปกรณ์สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดแบบพิเศษสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบท่อส่งก๊าซแอลเอ็นจี องค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและลดแรงสั่นสะเทือน องค์ความรู้เทคนิคการใช้งานเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับใช้จัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น
                         สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                             1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 71 ล้านบาท คือ บริการทางบัญชี บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการหาแหล่งจัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริการแบ่งและบรรจุน้ำตาลทรายลงบรรจุภัณฑ์ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารจัดเก็บสินค้าบางส่วน โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ 
                             2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 51 ล้านบาท ได้แก่ บริการรับจ้างผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี การทำกิจการโฆษณาโดยการให้ใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ บริการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบริการ บริการส่งเสริมการขาย บริการให้ใช้ระบบบริหารจัดการการจัดส่งและประกอบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้
                             3. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 20 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกอุปกรณ์สอบเทียบ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดแบบพิเศษสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศเยอรมนี และเกาหลีใต้
                             4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาช่วงกับรัฐ จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 48 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ติดตั้งระบบแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ และบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ติดตั้งระบบถังบรรจุก๊าซแอลเอ็นจี โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
                       ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2562 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 เนื่องจากเดือนธันวาคม 2561 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีแบบครบวงจร เป็นต้น
 
 
******************************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                          ฉบับที่ 46 / วันที่ 30 มกราคม 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th