กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธูรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน กุมภาพันธ์ 2562
DBD Business Data Warehouse ผู้ช่วยอัจฉริยะ วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน

วันที่ 6 ก.พ. 2562
 
DBD Business Data Warehouse
ผู้ช่วยอัจฉริยะ วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน
 
 
                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจเพื่อ ติดอาวุธทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยและประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ตามแนวคิด open data ค้นหาด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เกิดประโยชน์กับทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐ สร้างความแม่นยำ ในการลงทุน ตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนนโยบายส่งเสริมธุรกิจของประเทศ มากไปกว่านั้นขณะนี้ DBD Business Data Warehouse ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ต้องขอกำลังหนุน จากประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจกดโหวตให้บริการนี้สามารถขึ้นสู่ 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิรับรางวัลระดับโลก!!
                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เดินหน้าพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจ เพื่อติดอาวุธทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ตามแนวคิด open data ค้นหาด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ เสมือนมีผู้ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจได้ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ตำแหน่งของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยง สถานะของธุรกิจทั้งรายนิติบุคคล รายพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ ในการลงทุนที่แม่นยำ การค้นหาคู่ค้า รวมถึงการวางแผนขยายธุรกิจ และการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลเพื่อไปใช้ตรวจสอบสถานะและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะกำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ หรือนโยบายการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ โดยจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังความเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
                           อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจ จะเป็นการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจผ่านทาง Internet เพื่อเผยแพรข้อมูลนิติบุคคล และงบการเงิน ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล สถานะของธุรกิจ สถิติการประกอบธุรกิจ ของประเทศไทย การวิเคราะห์อัตราการเติบโต การขยายตัว และแนวโน้มของธุรกิจไทย เป็นต้น ตลอดจน การวิเคราะห์งบการเงินที่จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงที่จะดำเนินธุรกรรม โดยประมวลผลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศรายนิติบุคคล จัดหมวดหมู่ในกลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานรหัส TSIC จำนวน 1,098 หมวด การจำแนกรายพื้นที่ ระดับภาค ระดับจังหวัดและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ การเติบโตและโอกาสของธุรกิจแต่ละขนาด S M L ตามเงินทุนและรายได้ของธุรกิจ"
                           "ปี 2019 โครงการ DBD Business Data Warehouse : คลังข้อมูลธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) โดยการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 18 หมวด ซึ่งโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) อยู่ในหมวดที่ 3 (Category 3 : Access to Information and knowledge) จากทั้งหมด 101 โครงการ ทั้งนี้ การตัดสินจะคัดเลือกโครงการที่ชนะคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละหมวดจำนวน 5 อันดับ/หมวด จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่านให้ร่วมเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีสิทธิชนะการประกวดในรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถโหวตได้ทาง www.itu.int หรือสามารถโหวตผ่านทาง www.dbd.go.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
                          ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Business Data Warehouse+ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือก เมนู บริการออนไลน์ เลือก DBD Data Warehouse+ เข้าถึงได้โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในแต่ละปีจะมีอัตราการใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ล้านครั้งต่อปี
 
 ********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 50 / 5 กุมภาพันธ์ 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th