กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธูรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ก้าวทันมิติใหม่การบัญชียุคดิจิทัล กรมพัฒน์ฯ เร่งเสริมแกร่งผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี....รับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 11 ก.พ. 2562
 
ก้าวทันมิติใหม่การบัญชียุคดิจิทัล
กรมพัฒน์ฯ เร่งเสริมแกร่งผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี....รับการเปลี่ยนแปลง


                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี พัฒนาศักยภาพพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Business
                         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า อิทธิพลจากพลวัตเทคโนโลยียุคดิจิทัล เข้ามามีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานทางการเงิน ส่งผลให้การจัดทำรายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytical tools) ถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานทางการเงิน นักบัญชีจะไม่ทำงานเพียงการบันทึกข้อมูล Bookkeeping แต่จะปรับบทบาทเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่เป็น "คู่คิดนักธุรกิจ" 
                         สำหรับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี บุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับสำนักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
                        กรมฯ จึงจัดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยโครงการดังกล่าวนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้
                         ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวนกว่า 8,000 ราย ทั่วประเทศ
                         "สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานบัญชีให้มีการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการ" อธิบดี กล่าวสรุป
                          สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทร 02 547 5981 ,02 547 4414 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com และ
www.dbd.go.th

******************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                           ฉบับที่ 51 / วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562


ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th