กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน และผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน อบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ โอกาสธุรกิจไทยใช้เป็นหลักประกัน" ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน มีนาคม 2562
กรมพัฒน์ฯ MOU ร่วมกับ 4 หน่วยงาน เสริมมาตรการจัดทำบัญชีให้สะท้อนความจริง

วันที่ 14 มี.ค. 2562
 


กรมพัฒน์ฯ MOU ร่วมกับ 4 หน่วยงาน เสริมมาตรการจัดทำบัญชีให้สะท้อนความจริง               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนาม MOU ร่วมกับกรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ผลักดันภาคธุรกิจทำบัญชีให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดขั้นตอน ส่งงบการเงิน และการยื่นภาษี โดยกรมฯ วาง 4 แนวทางตอบโจทย์การทำงาน 1) ให้ความรู้ด้านการทำบัญชี 2) รวบรวมโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ Total Solutions for SMEs 3) จัดทำคู่มือยื่นแบบปรับปรุงข้อมูลทางภาษีอากรให้สอดรับกับพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และ 4) เปิด Fast Track สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามพ.ร.บ.ฯ เพื่อส่งงบการเงินฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด

                      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562)กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย "การสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ" เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและนิติบุคคลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี งบการการเงิน และเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อสะท้อนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

                    อธิบดี กล่าวต่อว่า "การลงนาม MOU ในครั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดมาตรการสนับสนุนและวางแนวทางการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ โดยมีแนวทางดังนี้

            1) จัดอบรมด้านการทำบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ธุรกิจผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี    

            2)รวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้แก่ โปรแกรมสำนักงาน (Office) โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และโปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) ภายใต้ชื่อโครงการ Total Solutions for SMEs เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง

            3) ร่วมมือกับกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชี จัดทำคู่มือแนวทางการยื่นแบบสำหรับปรับปรุงข้อมูลทางภาษีอากรที่มีผลกระทบกับงบการเงินให้สอดรับกับพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.... ของกรมสรรพากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

            4) เปิดช่องทางพิเศษเร่งด่วน (Fast Track) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้กับนิติบุคคลกลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามพ.ร.บ.ฯ และประสงค์จะส่งงบการเงินฉบับใหม่ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด


            "ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เดินหน้าส่งเสริมนิติบุคคลและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมสรรพากรมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินที่นิติบุคคลนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางระบบ DBD e-Filing ไปยังฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติทำให้นิติบุคคลที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีอากรไม่ต้องแนบงบการเงินซ้ำ   ช่วยให้ภาคธุรกิจสะดวกมากขึ้นและยังทำให้ฐานข้อมูลงบการเงินของประเทศเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน สะท้อนความโปร่งใสของธุรกิจในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

********************************


ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                      ฉบับที่  64  / 14  มีนาคม 2562


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th