กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
ประกาศรายชื่อจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
x
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน มิถุนายน 2562
กรมพัฒน์ฯ นำทีมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุกงาน THAIFEX

วันที่ 6 มิ.ย. 2562
 
กรมพัฒน์ฯ นำทีมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุกงาน THAIFEX
เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เตรียมความพร้อม
ก่อนจบหลักสูตร Smart Restaurant Business Camp
 
                                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำทีมผู้ประกอบธุรกิจและทายาทร้านอาหาร เยี่ยมชมงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019 เพื่อศึกษาแนวโน้มตลาดและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต การสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการหาตลาดและโอกาสการเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ ก่อนจบหลักสูตร Smart Restaurant Business Camp
 
                                           นางลลิดา จิวนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในเชิงจำนวนธุรกิจและจำนวนการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานจำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากการค้าส่ง-ค้าปลีก รวมถึงเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงและได้ประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
                                         ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรปรับตัวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญ กับรสชาติและคุณภาพของอาหาร แต่ยังต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและลดต้นทุนในการดำเนินการจะส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นความสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร และมุ่งหวังให้ธุรกิจร้านอาหารมีองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการและการตลาดที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
 
                                        กรมฯ จึงจัดอบรมในหลักสูตร "Smart Restaurant Business Camp" ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2562 โดยมีเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจร้านอาหารเข้าร่วม จำนวน 117 ราย เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ นำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อม พร้อมนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบัติในงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ
 
                                         "ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ให้เข้ามาลงทุนอยู่ตลอด ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารต่างๆ จำเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ได้ โดยการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้ออาหารและความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" รองอธิบดี กล่าวสรุป
 
                                         สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ กองธุรกิจบริการ โทร 0 2547 5958 ,0 2547 5963 อีเมล์ training@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
 
******************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                           ฉบับที่ 102 / วันที่ 6 มิถุนายน 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th