กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
ประกาศรายชื่อจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
x
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน มิถุนายน 2562
กรมพัฒน์ฯ เดินหน้า...สู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน

วันที่ 12 มิ.ย. 2562
 
กรมพัฒน์ฯ เดินหน้า...สู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน
เปิดให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรับใบเสร็จรับเงิน...ทันที
หลังจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
 
 
                                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และรับใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถพิมพ์ออกได้ทันที หลังการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สมบูรณ์ มั่นใจ... ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทันต่อสถานการณ์โลกธุรกิจ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป
 
                                   นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร รองรับทุกกระบวนการของการจดทะเบียน มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร และระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา และต่อมา กรมฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมให้มีความคล่องตัว เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน"
                                "ล่าสุด กรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้หนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรับใบเสร็จรับเงินโดยสามารถพิมพ์เอกสารออกได้ทันทีหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว กรมฯ จะจัดส่งเอกสารหลังการจดทะเบียน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ใบสำคัญการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ทำให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถนำเอกสารฯ ดังกล่าวไปดำเนินการ/ติดต่อ หรือทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นได้ทันที ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการประกอบธุรกิจ"
 
                                 อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับจดทะเบียนฯ มากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้พัฒนาระบบการให้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังการจดทะเบียนได้ทันที สำหรับการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทันที หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ กรมฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการในงานบริการบางประเภทแล้ว ได้แก่ การจัดส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือการเปิดให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบให้บริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนาและการขอถ่ายเอกสารทางอินเตอร์เน็ต (e-Service) เป็นต้น"
 
                                   "ปัจจุบัน กรมฯ ได้พัฒนากระบวนงานให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป เช่น 1) การบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) 2) การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 3) การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ (DBD e-Filing) 4) การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate) และจัดส่งให้ทาง EMS หรือ Delivery 6) การให้บริการ DBD Business Data Warehouse การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล และผลการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนิติบุคคลและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ 7) การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลทางแอพพลิเคชั่น DBD e-Service 8) โปรแกรมบัญชีเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี (DBD e-Accounting) 9) Total Solution for SMEs โปรแกรมการจัดการด้านบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบถูกต้องและครบวงจร 10) ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบการให้บริการดังที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสิ้น ตลอดจน เป็นการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล e-Government ที่ทำให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษและลดพื้นที่จัดเก็บ รวมถึง ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
                                   ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ จากนั้นเลือก ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5995-9, 0 2547 4483-4 หรือ e-mail : e-regis@dbd.go.th
 
*************************************
 
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                    ฉบับที่ 104 / วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th