กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> คำสั่ง >> คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ ๑๗๐/๒๕๒๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัทมาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗


 

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ ๑๗๐/๒๕๒๕
เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒
หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗

-------------------------------------------------------------------------------- 


     
           ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งผู้ตรวจการงานของบริษัทจำกัด
              
            ให้ผู้ตรวจการงานของบริษัทจำกัดทำรายงานการตรวจ ส่งรายงานการตรวจไปยังสำนักงานของบริษัทจำกัดและผู้ถือหุ้นซึ่งยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจวางประกันเพื่อรับออกค่าใช้สอยในการตรวจ
           
           อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๘ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
    
           ข้อ ๑ ให้อธิบดีกรมทะเบียนการค้าเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗ ในการพิจารณาปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
         
           ข้อ ๒ เมื่อผู้ตรวจซึ่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้าแต่งตั้งได้ตรวจสอบบริษัทจำกัดรายใดเสร็จแล้ว ให้อธิบดีกรมทะเบียนการค้ารายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
   
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th