กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> คำสั่ง >> คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ (ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)


 

คำสั่งกรมทะเบียนการค้า
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔
เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
และสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗

-------------------------------------------------------------------------------- 


    
          ตามที่กรมทะเบียนการค้าได้จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ โดยได้กำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจแต่ละแห่ง ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการรับจดทะเบียนธุรกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจการค้าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นและงานในอำนาจหน้าที่ของกรมทะเบียนการค้าที่ต้องรับผิดชอบมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมทะเบียนการค้าได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วในระดับหนึ่ง
         ดังนั้น เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่มาติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น กรมทะเบียนการค้าจึงให้ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง ๗ แห่ง เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
   
          ๑. รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่
    
          ๒. รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดพื้นที่
  
          ๓. รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตาม ๒ โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
  
 
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th