กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
บริการข้อมูล >> อัตราค่าธรรมเนียม >> วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
ตารางค่าธรรมเนียม

วันที่ 7 ต.ค. 2556
 

ตารางค่าธรรมเนียม

การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

   

บาท

1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ

   

    1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

ฉบับละ

100.-

    1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท
        มหาชน
จำกัด

ฉบับละ

200.-

2. การตรวจเอกสาร

   

    2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน

รายละ

50.-

          หรือบริษัทจำกัด

   

    2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)

ครั้งละ

50.-

    2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รายละ

50.-

3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง

หน้าละ

50.-

4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน

รายการละ

40.-

5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์

   

    - ค่าบริการ

ครั้งละ

800.-

    - ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ

ระเบียนละ

0.30

      ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวนสองร้อยอักขระ
      เป็นหนึ่งระเบียน
   

      เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน

   

หมายเหตุ"ระเบียน" หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระ
ในแต่ละบรรทัด

6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล

   

    - ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล

ครั้งละ

3,000.-

    - ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

รายละ

60.-

    - การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล

ครั้งละ

3,000.-

หมายเหตุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล
เป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมี

การถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

   

บาท

1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

   

    1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

1,000.-

    1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

 

100.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

   

    1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท

 

5,000.-

2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน

 

2,000.-

3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน

 

400.-

4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

 

400.-

5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

 

400.-

6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่

คนละ

300.-

7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก

คนละ

300.-

8. จดทะเบียนแก้ไขทุน

   

    8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

คนละ

300.-

    8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

   

          คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท

 

100.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

   

          เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท

 

5,000.-

9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน

คนละ

300.-

10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน

คนละ

300.-

11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ

 

400.-

12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ

 

400.-

13. จดทะเบียนแก้ไขตรา

 

400.-

14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

 

400.-

15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

 

400.-

16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

 

400.-

17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

 

400.-

18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี

 

400.-

19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

 

400.-

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

 

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 

    1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

    1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

50.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

    1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท

 

    2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน)

400.-

    2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน

 

          (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

          (2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

50.-

               (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

          (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

 

    3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

    3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

         (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

    3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

5,000.-

5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ

 

    ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

 

    5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

    5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

    5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท

 

    6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

400.-

    6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน

 

          คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท

500.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

 

          เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

    6.3 จดทะเบียนลดทุน

400.-

    6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ

400.-

    6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ

400.-

    6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ

400.-

    6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

400.-

    6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

400.-

    6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

400.-

    6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา

400.-

    6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

400.-

7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

400.-

8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

400.-

9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

400.-

10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี

400.-

11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

400.-

 

จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

 

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 

    1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

 

     1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท

 

    2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท

500.-

          (นอกจากการเพิ่มทุน)

 

    2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน

 

          (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

          (2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

 

          (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

 

    3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

         (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

 

    3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท

 

    4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

 

    4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

5. จดทะเบียนควบบริษัท

10,000.-

6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท

 

    6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

 

    6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท

250,000.-

7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท

500.-

8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน

500.-

9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

500.-

10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ

500.-

11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

500.-

12. จดทะเบียนเลิกบริษัท

500.-

13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

500.-

14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ

500.-

     

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5155

                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556