กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Update ภาษีปี 2562" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube Ads” วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสัมมนาหัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ


สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
x
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
x
     
การกำกับดูแลการจัดทำบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี
x
บัญชีที่ต้องจัดทำ
x
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
x
งบการเงิน
x
สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี
x
     
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
x
รายชื่อสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัด
x
     
โปรแกรมบริหารจัดการและบัญชี
โปรแกรม e-Accounting for SMEs
x
     
การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งานการอนุญาต (e-Permit)
x
     
การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ กกบ. แต่งตั้ง
x
การอุทธรณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
x
     
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
งานด้านบัญชี
x
     
สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (young & Smart Accountants)
ระบบการสอบ e-Tesing (Young & Smart Accountants)
x
รายละเอียดโครงการ
x
รายชื่อผู้สอบผ่านตามโครงการ
x
     
องค์กรวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียน/เอกสารเผยแพร่
รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน การนาคณะผู้ประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่าย ขยายความร่วมมือทางธุรกิจ ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประเภทธุรกิจสานักงานบัญชี ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
x
รายงานสรุปผล การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
x
บรูไน
x
รายงานสรุปผล การศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
x
     
เอกสารและวิดิทัศน์ (VDO) ประกอบการอบรมด้านบัญชี
Link VDO ประกอบการสัมมนา งบกระแสเงินสดและการจัดทำงบกระแสเงินสด วันที่ 31 มีนาคม 2560
x
เอกสารประกอบการสัมมนา งบกระแสเงินสดและการจัดทำงบกระแสเงินสด วันที่ 31 มีนาคม 2561
x
Link VDO ประกอบการสัมมนา TFRS 9 วันที่ 27 สิงหาคม 2561
x
เอกสารประกอบการสัมมนา TFRS 9 วันที่ 27 สิงหาคม 2561
x
     
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
     
การแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่
กิจกรรมแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ ประจำปี 2561
x
คู่มือการเป็นนิติบุคคล (E-book)
x
คู่มือการเป็นนิติบุคคล (PDF)
x
     
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561
x
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560
x
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559
x
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558
x
     
รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561
x
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2560
x
     
การตรวจสอบนิติบุคคลที่ไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียน
วิธีการค้นหาจากคลังข้อมูลธุรกิจ
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th