กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 

บริการข้อมูล >> ข้อมูลธุรกิจ
 
ตรวจค้นเอกสาร
 
        บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบ ขอหนังสือรับรอง หรือคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนที่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญาตไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจและไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดประกอบการยื่นคำร้อง ทั้งนี้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
เอกสารที่ให้บริการตรวจค้น ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนา
 1. ทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 2. ทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
 4. ทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 5. งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตา
 6. ประมวลรัษฎากร
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
 8. ทะเบียนพาณิชย์ (ประเภทธุรกิจของบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน)
 9. ทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งงบการเงิน
หมายเหตุ เอกสารลำดับที่ 5 - 8 ไม่สามารถขอหนังสือรับรองได้
 
ให้บริการถ่ายข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
 1. เป็นข้อมูลรายการทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด โดยสามารถเลือกเฉพาะรูปแบบหรือประเภทกิจการ หรือรายการทางทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 2. ข้อมูลชื่อและที่ตั้งนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลและสถิติที่เผยแพร่ ฟรี
 1. รายชื่อนิติบุคคลตั้งใหม่ทั่วประเทศ
 2. จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนทั่วประเทศ
 3. รายงานแยกตามหมวดธุรกิจที่สำคัญ / แยกตามระดับทุนจดทะเบียน
 4. รายชื่อนิติบุคคลที่เพิ่มทุนทั่วประทศ
 5. สถิติรายงานจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจต่างด้าว
 6. สารบบชื่อนิติบุคคล
 7. ข้อมูลการจดทะเบียนเลิก ร้าง ล้มละลาย
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556