กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน


 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวีนที่ 24 มีนาคม 2558
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip
-
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แบบจองชื่อนิติบุคคล
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

-

(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้น

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน:แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนได้แก่ชื่อของห้างหุ้นส่วน,ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา,
ผู้เป็นหุ้นส่วน,หุ้นส่วนผู้จัดการ,ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ,ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : ควบห้างหุ้นส่วน
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

-

แบบรายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ สสช. 1

 

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-

ข้อบังคับ

-

หนังสือมอบอำนาจ(ห้างหุ้นส่วน)

-

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

-

ตัวอย่างหนังสือแจ้งนายทะเบียน

-

ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้แปรสภาพ

-

ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนี้

-

ตัวอย่างประกาศหนังสือพิมพ์

-

ตัวอย่างรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าร่วมประชุม
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : เลิกห้างหุ้นส่วน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : เสร็จการชำระบัญชี
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 3

รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 5

รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ลช. 6

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

-

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
*หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556