กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ทะเบียนพาณิชย์


 
 ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนจัดตั้งใหม่

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ไฟล์.Pdf

ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ทพ.

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

-

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  หนังสือมอบอำนาจ

-

แบบคำร้อง
 ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ไฟล์.Pdf

ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ทพ.

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

-

หนังสือมอบอำนาจ

-

แบบคำร้อง
 ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ไฟล์.Pdf

ไฟล์.Zip

-

คำแนะนำ

แบบ ทพ.

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

-

หนังสือมอบอำนาจ

-

แบบคำร้อง
 แบบขอตรวจค้น / รับรองสำเนา (ทะเบียนพาณิชย์)

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ไฟล์.Pdf

ไฟล์.Zip

แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556