กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> คำชี้แจง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒)


 

คำชี้แจง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
(ฉบับที่ ๒)

--------------------------------------------------------------------------------

          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไปแล้ว นั้น

          เนื่องจากยังมีผู้สอบถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดข้างต้น อีกทั้งยังสอบถามความคืบหน้าในการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ซึ่งจะแก้ไขวิธีการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน (รายละเอียด http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=22211)

          เพื่อความชัดเจนและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว ขอชี้แจง ดังนี้
          ๑. การบอกกล่าวนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ
              ๑.๑ ต้องนำคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นลงประกาศหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และ
              ๑.๒ ต้องส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตาม ๑.๒ บริษัทอาจเลือกใช้วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงก็ได้(แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นยอมรับ) แต่หากผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมลงนามรับคำบอกกล่าวเรียกประชุมดังกล่าวบริษัทก็จะต้องดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นตาม ๑.๒
              ทั้งนี้ การดำเนินการตาม ๑.๑ และ ๑.๒ จะต้องกระทำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือสิบสี่วัน (มติพิเศษ) แล้วแต่กรณี

          ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๘ เมษายน ๒๕๕๔

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th