กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> ระเบียบ
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕(ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)


 
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วย การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------------
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาคำสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ , ข้อ ๔๘ และข้อ ๑๐๖ แห่งระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๑ สำเนาเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนต้องชัดเจนและต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เว้นแต่สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือหลักฐานดังกล่าวหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ข้อ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน กระทำได้ตามวิธี ดังนี้

(๑) การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทำได้โดย
(๑.๑) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน หรือ
(๑.๒) ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ ได้เห็นต้นฉบับแล้ว ในสำเนาบัตรประจำตัวแล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

(๒) การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
(๒.๓) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง
การลงลายมือชื่อตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่ถูกต้องและนายทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก

ข้อ ๑๐๖ ในระหว่างการดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้าง หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน

(๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถ้านายทะเบียนได้รับคำตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นหนังสือว่ายังคงทำการค้าหรือประกอบการงานอยู่
(๒) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีหรือยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้ชำระบัญชีดำเนินการให้มีตัวผู้ชำระบัญชีหรือยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วแต่กรณี
(๓) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีเหตุอื่นที่ไม่อาจขีดชื่อออกจากทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว
(๔) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ในระหว่างดำเนินการได้มาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(๕) มีการส่งงบการเงิน
(๖) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนหรือยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือมีการส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายถึงวันที่ตรวจสอบไม่เกิน ๓ ปี
(๗) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับผู้ชำระบัญชีหรือสำนักงานของผู้ชำระบัญชี หรือยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทครั้งสุดท้ายถึงวันที่ตรวจสอบไม่เกิน ๓ ปี
(๘) ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนควบกับห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดได้จดทะเบียนควบกับบริษัทจำกัดอื่นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี
(๙) ห้างหุ้นส่วนได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี
(๑๐) มีการยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ว่านายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นแล้วหรือไม่
(๑๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ถูกศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำสั่งอื่นตามกฎหมายล้มละลาย
(๑๒) ศาลมีคำสั่งรับคำร้องฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
(๑๓) มีหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งต่อ นายทะเบียนว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือศาลมีคำสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือมีคำสั่งศาลในทำนองเดียวกัน หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th