กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> ประกาศ >> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ(ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖)


 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

--------------------------------------------------------------------------------

 

โดยที่สมควรปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งแต่งตั้งตามประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ประกอบด้วย

(๑) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกรรมการ
(๔) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ เป็นประธานกรรมการ
(๕) ผู้แทนกรมสรรพากร เป็นประธานกรรมการ

ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้งข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th