กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ
x
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยาเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนั้นหรือในท้องที่เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เว้นแต่พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ หรือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และหากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด หรือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยายังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์และและปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศฉบับดังกล่าว ให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นก่อนประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับมีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ตามเดิมไปพลางก่อน นั้น
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

          ๑. สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วยจังหวัด ๔๗ แห่ง และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
          ๒. สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๘ แห่ง ที่ยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ จึงให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย์ไปจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นก่อนประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ทราบถึงความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th