กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศให้ทราบว่า สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๗ แห่ง และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๘ แห่ง ยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย์ไปจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นก่อนประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ทราบถึงความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง นั้น
บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางแห่งว่ามีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอประกาศให้ทราบว่าสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ลำดับที่
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่พร้อม/หมายเหต
๑.
ประจวบคีรีขันธ์
๗ ตุลาคม ๒๕๔๖
๒.
อุตรดิตถ์
๙ ตุลาคม ๒๕๔๖
๓.
พิษณุโลก
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖
๔.
ตรัง
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
๕.
ศรีสะเกษ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖
๖.
มุกดาหาร
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
๗.
สระแก้ว
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
๘.
กระบี่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th