กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
 
  หน้าหลักกระทู้ กระทู้ถามเดิม   
วิธีการขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
โดย : วรุณรัตน์ ม่วงวัฒนกุ

17/02/2551 21:09:24
IP:
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : วรุณรัตน์ ม่วงวัฒนกุ

17/02/2551 21:09:24
IP: 124.120.192.10
  ทำบัญชีมานานแล้วแต่ยังไม่มีเลขทะเบียนของผู้จัดทำบัญชีเลยจึงอยากจะทราบรายละเอียดและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : นุศรา

19/02/2551 17:19:56
IP: 124.120.141.64
  ขึ้นทะเบียนได้ที่กระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซน์แล้วกรอกรายละเอียดพร้อมส่งสำเนาเอกสารที่ทางกระทรวงขอมา จากนั้นก็ส่งไปรษณีย์ไปที่กระทรวงฯ(ที่สนามบินน้ำ) จากนั้นให้ติดต่อสมัครสมาชิกกับสภาวิชาชีพ ที่เว็นไวน์ www.fab.or.th ขอลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องเสียค่าสมาชิกทุกปี ๆ ละ 500
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : สำนักกำกับดูแลธุรกิจ

22/02/2551 20:58:57
IP: 192.168.6.48
  คำตอบที่ 1 : เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบ
ข้อ 1 กรณีที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ท่านต้องไปแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านรับทำบัญชี การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีครั้งแรกให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบ ส.บช.5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ท่านจะไปด้วยตนเอง หรื่อส่งแบบแจ้งไปทางไปรษณีย์ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ ตามสถานที่แจ้งด้านล่างก็ได้ค่ะ
ขั้นตอนในการแจ้ง โดยพิจารณาตามขนาดและประเภทของธุรกิจ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองว่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาทางการบัญชี
กลุ่มที่ 2 ผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ำว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม รายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่กำหนด ไว้ใน กลุ่มที่ 1
2) บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย
3) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
4) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
5) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
6) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ให้ผู้ทำบัญชีกรอกข้อมูลตามแบบ ส.บช.5 ในกรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด ต่างจังหวัด 3 ชุด แนบเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาหรือ Transcript
4. สำเนาเอกสารสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว ในกรุงเทพฯ จำนวน 2 รูป ต่างจังหวัด 3 รูป
สถานที่แจ้ง
1. กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯและจังหวัดนนทบุรี ยื่นที่ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในต่างจังหวัด ยื่นแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่
หากท่านส่งเอกสารการแจ้งไปทางไปรษณีย์ แล้วให้ท่านแนบซองจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
เมื่อสำนักกำกับดูแลธุรกิจรับแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีของท่านแล้ว จะส่งสำเนาแบบ ส.บช.5 ไปให้ท่านทางไปรษณีย์ค่ะ เมื่อท่านแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว ท่านต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปีโดยในแต่ละรอบต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ในแต่ละปีผู้ทำบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ด้วยค่ะ
ข้อ 2. ท่านมีหน้าที่ต้องสมัครเป็นสมาชิก หรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีก่อนจึงจะเป็นผู้ทำบัญชีและลงชื่อในแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีได้ แต่การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อท่านได้รับทำบัญชี หรือเป็นผู้ทำบัญชีให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแล้ว โดยท่านต้องเป็นผู้ทำบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับทำบัญชีภายหลังจากที่แจ้งเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว หากมีจำนวนธุรกิจที่รับทำบัญชีเพิ่มจากที่ได้แจ้งไว้ หรือยกเลิกรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีที่แจ้งไว้ในครั้งแรก ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามได้ที่ 025474395 , 025475977 ค่ะ
ชื่อ : สำนักกำกับดูแลธุรกิจ : 19-02-2008 08:09:08