กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ)" (01/02/2560)
x
ร่าง พระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ........ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 (25/01/2560)
x
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่องผ่อนผันการใช้แบบพิมพ์เดิมสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559 (29/12/2559)
x
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธรุกิจ พ.ศ. 2558 (29/12/2559)
x
DBD ช่วยชาวนาขายข้าว ผ่านช่องทางออนไลน์ (25/11/2559)
x
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (25/11/2559)
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที (16/11/2559)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 

 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2559