กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
เชิญเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน” วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รายละเอียดคลิก!!
x
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
x
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
แผนผังเว็บไซต์  
 
   เกี่ยวกับกรม
   ประวัติกรม
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
   ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   จริยธรรม/จรรยาข้าราชการ
   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   ข้อกำหนดว่าด้วยมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
   คณะกรรมการจริยธรรม
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
   โครงสร้างและหน่วยงาน
   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
   ภารกิจและยุทธศาสตร์
   รายงานประจำปี 
   รายงานต้นทุนผลผลิต
   รายงานงบการเงินรวม
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 
   ชมเชยภาพลักษณ์ใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   รางวัลเกียรติยศ
   กฎหมาย
   กฎหมายและระเบียบ
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ
 22 หุ้นส่วนและบริษัท
   พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
   พระราชบัญญัติกำหนดความผิดฯ พ.ศ. 2499 
   พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
   พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
   พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
   พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 
   แสดงความคิดเห็นร่างกฏหมาย
   คำวินิจฉัย
   ถาม-ตอบ
   Webboard
   ข้อเสนอแนะร้องเรียน
   แบบสำรวจ
   ติดต่อกรม
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สำนักต่างๆภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
   สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
 นโยบายเวบไซต์
   เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็็ต
   แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
บริการออนไลน์
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
x
แบบแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงิน (EDC)
x
สมัครสมาชิก/ลืมรหัสผ่าน
x
จองชื่อ/ตรวจคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล
x
ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
x
ตรวจค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ
x
ระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
คลังข้อมูลธุรกิจ
x
งานการอนุญาต (e-Permit)
x
ผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
x
ระบบจัดการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart)
x
ระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-Accfirm)
x
ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
x
งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
x
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
x
สมัครอบรมออนไลน์
x
ค้นหารหัสธุรกิจ
x
เปิดบัญชีผู้ใช้(activate account)
x
ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
x
ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ
x
     
บริการข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
x
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
x
ข้อมูลธุรกิจ
x
จดทะเบียนธุรกิจ
x
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
x
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
x
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
x
อัตราค่าธรรมเนียม
x
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
x
งานธุรกิจส่วนภูมิภาค
x
     
คลังความรู้
เอกสารเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจระบบ e-Registration
x
วิดิทัศน์(Vdo)การใช้งานระบบงาน
x
คู่มือการให้คาปรึกษาธุรกิจ SMEs
x
ภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ (infographic)
x
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
x
คู่มือการใช้งานต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ
x
คู่มือการเป็นนิติบุคคล
x
คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
x
รวมคำศัพท์เทคนิคภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ
x
e-Magazine
x
ผลงานทางวิชาการ
x
ผลสรุปการศึกษาดูงาน
x
e-Learning
x
e-Newsletter
x
111 ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย
x
ประวัติและผลงาน พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา ข้าราชการปัญญาชนต้นแบบ
x
บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th