คำสั่ง,ประกาศ,ระเบียบ ต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2554 สามารถไปดูได้ที่ http://intranet.dbd.go.th
การปรับปรุงการกำหนดส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบและอัตรากำลัง(คำสั่งกรมฯที่ 122/2553)
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(คำสั่งกรมฯที่ 132/2553)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(คำสั่งกระทรวงฯที่ 338/2553)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก และผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้(คำสั่งกรมฯที่ 128.1/2553)
หลักเกณฑ์การกำหนดสถานะนิติบุคคลในการเก็บรวบรวมข้อมูล(คำสั่งกรมที่ 90/2553)

จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจรัชดาภิเษก(คำสั่งกรมฯที่ 39/2552)
คำสั่งมอบอำนาจรองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนหอการค้าสมาคมการค้า
(คำสั่งกรมฯที่ 54/2552่)