ประกาศราชกิจจานุเบกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรมทะเบียนการค้า

ระจำปี 2515 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 89 ตอนที่ 202 31 ธ.ค. 2515
ประจำปี 2516 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 91 ตอนที่ 229 17 ส.ค.2517
ระจำปี 2517 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 91 ตอนที่ 229 31 ธ.ค. 2517
ประจำปี 2518 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 93 ตอนที่ 24 7 ก.พ.2519
ระจำปี 2519 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 94 ตอนที่ 21 16 มี.ค.2520
ประจำปี 2520 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 95  ตอนที่ 63 15 มิ.ย.2521
ระจำปี 2521 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 96  ตอนที่ 10 31 ม.ค.2522
ประจำปี 2522 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 97 ตอนที่ 64 21 เม.ย.2523
ระจำปี 2523 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 97 ตอนที่ 188 5 ธ.ค.2523
ระจำปี 2524 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 98 ตอนที่ 206 17 ธ.ค.2524
ระจำปี 2525 ตรวจสอบรายชื่อ เล่ม 99 ตอนที่ 184 18 ธ.ค.2525

 

/คุณกำลังอยู่หน้าที่ 1/ หน้าที่ 2 ข้อมูลปี 2526-2535/

/หน้าที่ 3 ข้อมูลปี 2536-2545/หน้าที่ 4 ข้อมูลปี  2546-2550/

 

<รายชื่อผู้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา>

<ตัวอย่างการประดับเครื่องราช>

<กลับหน้าหลักลุ่มงานการเจ้าหน้าที่>