บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. ธุรกิจของคุณมีสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธูรกิจดีเด่น ประจำปี 2561
 2. คำชี้แจงหลักเกณฑ์ การกำหนดและวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
 3. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561

ข่าวกรม (Press Release)


 1. กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club
 2. การจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. พาณิชย์' เร่งพัฒนาการให้บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หวังอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้น

infographice

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ขอเชิญเข้าอบรมสร้างอาชีพกับหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" (2 วัน)
 2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ผู้รับหลักประกันกลุ่มใหม่)" รุ่นที่ 3 และ 4 ในวันที่ 26 เมษายน 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้าง Content ให้ลูกค้าเห็นแล้วจดจำ" วันที่ 16-17 พ.ค.61

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ
 2. ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ และกองข้อมูลธุรกิจ
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)