บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. ประกาศกรมพัฒนาธูรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายและเสียหาย
 2. คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 1/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535
 3. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562

ข่าวกรม (Press Release)


 1. กรมพัฒน์ เดินหน้าให้ความรู้ "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" รู้ลึก.. รู้จริง.. พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชนนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
 2. กรมพัฒน์ฯ MOU ร่วมกับ 4 หน่วยงาน เสริมมาตรการจัดทำบัญชีให้สะท้อนความจริง
 3. การจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

infographic

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 คลิก!!!
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 คลิก!!!
 3. รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " ฟรี!!! คลิกอ่านรายละเอียด

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สร้างภาพ (Drum) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดอบรมสัมมนาโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวน ๑๓ รายการ