บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ระหว่างวันที่ 16 พย. 61 - 3 ธค. 61
 2. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น)
 3. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.2561

ข่าวกรม (Press Release)


 1. DBD Connect "ทางด่วน" เชื่อมระบบงานบัญชีเข้าสู่งบการเงินทางออนไลน์
 2. พาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เร่งสร้างการรับรู้ ไม้ยืนต้น ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้
 3. กรมพัฒน์ฯ สร้าง Username ให้นิติบุคคล...แค่เพียงรหัสเดียวก็เข้าถึงทุกบริการออนไลน์ พร้อมสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจ

infographic

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เรื่อง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฟรี! อาหารกลางวัน)
 2. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18-วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การกรอกงบการเงินและบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซส์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา ไม้ยืนต้น ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ ๒